Genovis

BOKSLUTSRAPPORT JANUARI-DECEMBER 2010

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2011 10:34 CET

Nya produktlanseringar och fortsatt god utveckling för försäljningen
2010 i sammandrag

 • Bolagets totala intäkter ökade till 3 963 (1 178) KSEK . Nettoomsättningen ökade till 1 595 (986) KSEK varav fjärde kvartalet 630 (478) KSEK.
 • Resultatet efter finansnetto har förbättrats till -11 334 (-12 768) KSEK varav fjärde kvartalet -3 311 (-3 378) KSEK.
 • Resultatet efter skatt har förbättrats till -11 292 (-17 558) KSEK varav fjärde kvartalet -3 301 (-8 168) KSEK.
 • Resultatet per aktie har förbättrats till -0,27 (-0,71) SEK varav fjärde kvartalet -0,08 (-0,40) SEK.
 • Likvida medel uppgick vid periodens slut till 4 073 (416) KSEK.
 • Genovis har under fjärde kvartalet lanserat produktkoncepten FragIT™och deGlycIT™ .
 • Genovis tecknade i december ett exklusivt distibutionsavtal med ADVANCYS Technologies for Life Ltd. för den Israeliska marknaden.
 • På en internationell konferen i USA, Immunology 2010, presenterade Genovis nya resultat som kan underlätta och förbättra produktion och kvalitetskontroll av t.ex.     antikroppsbaserade läkemedel. Resultaten som baseras på en studie som gjorts i samarbete med Lunds Universitet visar att kombinationen av två unika produkter ur Genovis proteinportfölj är mycket fördelaktig vid masspektroskopi av antikroppsmolekyler.
 • Genovis har erhållit 600 000 kronor i forskningsstöd, för projektet Sentinel Node, från LMK Industri AB. Forskningsstödet går till utvecklingen av nanostrukturer som skall användas till diagnostik (medicinsk imaging) av mycket små tumörer som snabbt kan uppstå i lymfkörtlar vid t.ex. bröstcancer.
 • Genovis deltar i två forskningsprojekt som beviljats externt forskningsstöd under 2010, EU-projektet LUPAS och projektet Sentinel Node. Bolaget har erhållit 1,7 miljoner kronor från EU för de första insatserna i LUPAS-projektet vilket innebär att Genovis hittills i år erhållit 2,4 miljoner kronor i ersättning för de båda projekten.
 • Genovis genomförde under april en företrädesemission som tillförde bolaget 15,7 MSEK efter emissionskostnader.

Händelser efter rapportperiodens utgång

 • Genovis har förvärvat en exklusiv licens till en ny teknik där så kallade upkonverterande nanopartiklar används som kontrastmedel för optisk biomedicinsk avbildning. Genovis förvärvar licensen från Lumito, ett bolag inom LUAB och erhåller optionsrätt att förvärva tekniken i sin helhet. Licensen ger exklusiva rättigheter till upkonverterande nanopartiklar och till teknik som krävs för att detektera partiklar i biologiskt material. Genovis har sedan tidigare utvecklat en ytbehandlingsteknik som ger nanopartiklarna en yta som inte är toxisk och som ger stabilitet och bra distribution i olika organ och biologisk vävnad. Genom att kombinera Genovis teknik med den förvärvade licensen kan Genovis relativt snabbt erbjuda en produkt i teknikfronten. Målet är att inom ett år kommersialisera tekniken i första hand på den prekliniska marknaden samt att på längre sikt utvärdera teknikens kliniska potential.

OM GENOVIS
Genovis utvecklar och säljer innovativa tekniker som ska underlätta kundernas prekliniska* forskning. De produkter som lanserats hittills består av nanostrukturer och enzym (proteiner). Bolaget bedriver forsknings- och utvecklingsprojekt som är inriktade på design, produktion och karaktärisering av nanostrukturer. De nanostrukturer och metoder som Genovis fokuserar på kan användas som kontrastmedel i medicinsk avbildning (imaging) samt som bärare av olika substanser i utveckling av nya drug delivery metoder. Kunderna finns främst inom Life Science industrin och inom akademisk forskning. Verksamheten i bolaget utgörs till stor del av forskning och utveckling av ny teknik, även om det under de senaste två åren inletts en viss försäljning.

*
Prekliniska studier kallas den läkemedelsforskning som äger rum innan läkemedlet är tillräckligt dokumenterat för att studeras på människor.

VD KOMMENTERAR 2010
Det avslutande kvartalet 2010 blev ett bra kvitto på att vår övergripande strategi för verksamheten under 2010 - 2011 börjar ge resultat. Vi kunde visa på vårt bästa resultat någonsin vad det gäller försäljning och det var särskilt glädjande att vår produktutveckling resulterade i tre nyheter som lanserades vid European Antibody Congress i Genève i december. Produkterna har utvecklats för att ge våra kunder tidsbesparande produkter, som är enkla att använda, och vi har använt en teknik som är skalbar och därför passar för alla typer av processer, laboratorieskala såväl som storskaliga. Vi fick order på de nya produkterna direkt och min bedömning är att vi blivit effektivare i vår produktutveckling vilket lett till fokuserade lanseringar, som når både befintliga och nya kunder. Det finns givetvis mycket kvar att göra, men om man analyserar vårt resultat över helåret så är trenden stabil. Trenden avspeglas i vår kundlista som ökat markant under året.

Ser vi tillbaka på året som helhet kan jag konstatera att vi fokuserat följt vår plan. Det var i huvudsak två mål vi ville uppnå. Det första var att öka försäljningen av proteinportföljen genom att arbeta med mer resurser mot våra kunder och lansera produktförbättringar och förtydliga applikationer. Det andra var att utveckla vår nanoportfölj på samma sätt, så att vi under 2011 kan göra en liknande fokuserad satsning på försäljning av produkter och applikationer inom preklinisk imaging. Vi valde därför att under året använda dotterbolaget Eijdo nästan uteslutande för intern produktutveckling tillsammans med moderbolagets utvecklingsgrupp. Det har tillsammans med vårt forskningsprojekt, Sentinel Node, givit goda resultat och konkreta produktkoncept och applikationer. Vi vet först under 2011 om vi lyckats nå vårt mål, men i dagsläget håller projekten god fart och det ser lovande ut. Dessutom har vi tittat aktivt på flera olika sorters nanopartiklar som skulle kunna förstärka vårt sortiment av imagingprodukter för den preliniska marknaden ytterligare. Valet föll på så kallade upkonverterande nanopartiklar som används inom optisk biomedicinsk avbildning. Det är  både spännande och glädjande att vi nu förvärvat IP rättigheter till sådan teknik och produktutvecklingen är i full gång även inom detta projekt.

Sarah Fredriksson, Vd


För ytterligare information kontakta: Sarah Fredriksson, VD Genovis AB Tel: 046-10 12 35 e-post: sarah.fredriksson@genovis.com www.genovis.com

Genovis är ett bioteknikföretag med spetskompetens inom nanoteknik och nanopartiklar. Företagets patenterade NIMT® teknologi (NanoInducedMagneticTransfer) är utvecklad för att underlätta för LifeScience industrin att bedriva effektiv preklinisk forskning. Genovis aktie är listad på Nasdaq OMX First North och Thenberg & Kinde Fondkommission 031-745 50 00 är Certified Adviser åt Bolaget.