Metrima AB

Bokslutsrapport Metrima-koncernen 2006

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2007 09:26 CET

Omsättningen ökade till 331 Mkr (181 Mkr) vilket är en ökning med 83 procent. Omsättningsökningen är framförallt hänförlig till affärsområde Energi.

Rörelseresultatet före engångskostnader och finansiella poster uppgick för 2006 till -25 Mkr. Resultatet efter finansiella poster och kostnader av engångskaraktär på sammanlagt 114 Mkr (4 Mkr) uppgick till -139 Mkr (-39 Mkr). Kostnader av engångskaraktär avser bl.a. nedskrivning av balanserade utvecklingskostnader samt övriga avvecklings- och omstruktureringskostnader.

För kvartal 4 uppgick rörelseresultatet före engångskostnader och finansiella poster till
2 Mkr. Resultatet för kvartalet efter finansiella poster och kostnader av engångskaraktär på sammanlagt 79 Mkr (4 Mkr) uppgick till -77 Mkr (-18 Mkr).

En nyemission om 51 Mkr genomfördes i juni 2006. Metrima planerar att genomföra en nyemission på cirka 100 Mkr under första halvåret 2007. De större ägarna i Metrima ställer sig positiva till att delta i en sådan emission.

De tidigare tekniska problemen har lösts vilket inneburit att samtliga projekt har fått den nya tekniken godkänd av kund. Metrima är idag en av de tre största aktörerna på den svenska marknaden för fjärravläsning av elmätare och monterar för närvarande cirka 1.000 mätare per dag. Framtidsutsikterna bedöms vara goda då andra länder följer den svenska utbyggnaden av infrastruktur och erfarenheterna från hemmamarknaden ger Metrima goda möjligheter på export.

Inom affärsområde Fjärrvärme och Fastighet är Metrima en ledande aktör på den svenska marknaden. Inom affärsområde Fjärrvärme är Metrima dessutom en betydande aktör på exportmarknaden. Metrima bedömer att den svenska marknaden avseende mätprodukter riktade till fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar (affärsområde Fastighet) har en total storlek på 8-9 miljarder d.v.s. väl i nivå med marknaden för mätprodukter riktade till energidistributörer (affärsområde Energi). Marknaden för mätprodukter riktade till fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar är ännu outvecklad och bedöms visa en betydande tillväxt under kommande år.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Claes Rudling, VD och koncernchef Metrima AB, tel: 070-3755921, e-post: claes.rudling@metrima.se

Metrima utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter och system för flerslagsmätning, det vill säga mätning av el, fjärrvärme, fjärrkyla, vatten samt gas.