Active Biotech AB

Bolagsstämma i Active Biotech AB

Pressmeddelande   •   Apr 26, 2003 11:04 CEST

Active Biotech ABs ordinarie bolagsstämma avhölls den 10 april 2003.
Stämman godkände styrelsens beslut om nyemission av högst 22.492.584 nya aktier av serie B. Bolaget kan härigenom komma att tillföras en total emissionslikvid om högst 224.925.840 kronor.

Vidare beslutade stämman att bolagets aktiekapital skulle sättas ned med 168.694.380 kronor till 112.462.920 kronor för avsättning till reservfonden genom minskning av aktiernas nominella värde från 25 kronor till 10 kronor.

De av Sveriges Aktiesparares Riksförbund till dagordningen uppförda beslutspunkterna angående nomineringskommitté, ersättningskommitté samt revisionskommitté beslutades av stämman enligt följande:

Nomineringsprocessen för styrelsen i bolaget sker genom att de tre största aktieägarna under årets fjärde kvartal utser var sin representant som under styrelseordförandens ledning tillsammans skall utarbeta ett förslag till styrelsen att föreläggas den ordinarie bolagsstämman för beslut. Namnen på de tre representanterna skall offentliggöras så snart de utsetts.

För ersättningskommittén gäller att ersättningsfrågor skall hanteras av styrelsen i sin helhet. För revisionskommittén gäller likaså, att frågor rörande revisionen skall hanteras av styrelsen i sin helhet.

Vid stämman omvaldes såsom styrelseledamöter Sven Andréasson, Mats Arnhög, Maria Borelius och Peter Sjöstrand.

Professor Klas Kärre samt Peter Ström invaldes som nya styrelseledamöter.

Klas Kärre är professor i molekylär immunologi på Karolinska Institutet. Förutom i Active Biotech är Klas Kärre styrelseledamot i Karolinska Institutet och Högskolan i Kalmar, samt styrelsesuppleant i Accuro Immunology AB.

Peter Ström är Vice President IMS Health med ansvar för North, Central Europe, Middle East and Africa.

Styrelseordförande Hugo Thelin och Mats Pettersson, som avböjt omval, avtackades av VD Sven Andréasson.

Vid det konstituerande styrelsemötet som hölls i anslutning till stämman utsågs Mats Arnhög till styrelsens ordförande.

Verkställande direktören Sven Andréassons anförande vid stämman kan (liksom årsredovisningen) i sin helhet läsas på www.activebiotech.com.

Lund den 11 april 2003
Active Biotech AB (Publ)
Sven Andréasson
Verkställande direktör

Active Biotech är ett bioteknikföretag fokuserat på forskning och utveckling av läkemedel. Företaget har en stark forskningsportfölj med fokus i första hand på autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar och cancer. Huvudprojekten innefattar unika substanser med immunmodulerande egenskaper (SAIK), avsedda för behandling av bl.a. multipel skleros, samt ett nytt koncept för behandling av cancer (TTS).

Active Biotech AB
Box 724, 220 07 Lund
Tel 046-19 20 00
Fax 046-19 20 50
e-post info@activebiotech.com