Active Biotech AB

Bolagsstämma i Active Biotech AB

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2006 09:07 CEST

Active Biotech ABs ordinarie bolagsstämma avhölls den 26 april 2006.

Vid stämman omvaldes såsom styrelseledamöter Sven Andréasson, Mats Arnhög, Maria Borelius, professor Klas Kärre, Peter Sjöstrand och Peter Ström. Stämman beslöt även att utse Mats Arnhög till styrelsens ordförande.

Stämman beslöt vidare att nomineringskommittén även fortsättningsvis skall ha som uppgift att föreslå ordförande vid årsstämma, ordförande samt övriga ledamöter i styrelsen, styrelsearvoden samt förslag till val och arvodering av bolagets revisorer när så skall ske. Nomineringskommittén skall bestå av representanter för de vid december månads utgång tre största ägarna, samt styrelsens ordförande.

Stämman godkände styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen, i huvudsakligt syfte att nå överensstämmelse med den nya aktiebolagslagen, samt styrelsens förslag om minskning av aktiekapitalet. Efter minskningen uppgår bolagets aktiekapital till 149 742 761 kronor (eller det högre belopp som kan föranledas av konverteringar av utestående konvertibler).

Stämman godkände styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma fatta beslut om att vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt, emittera sammanlagt högst 4 000 000 aktier och/eller konvertibler.

Även förslaget till justering av villkoren i 2003 års personaloptionsprogram godkändes, vilket innebär att en tilldelning kan ske om totalt högst 75 000 optioner per medarbetare.
Verkställande direktören Sven Andréassons anförande vid stämman kan (liksom årsredovisningen) i sin helhet läsas på www.activebiotech.com.
Lund den 27 april 2006

Active Biotech AB (Publ)

Sven Andréasson
Verkställande direktör

Active Biotech AB är ett bioteknikföretag fokuserat på forskning och utveckling av läkemedel. Företaget har en stark forskningsportfölj med fokus på autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar och cancer. De projekt som avancerat längst är laquinimod, en substans i tablettform med unika immunmodulerande egenskaper, avsedd för behandling av multipel skleros, samt ANYARA (TTS) för immunterapi av i första hand indikationen icke-småcellig lungcancer. Dessutom har företaget ytterligare tre projekt i klinisk utveckling TASQ för prostatacancer, 57-57 för SLE och RhuDex® för RA, samtliga i tablettform.

Active Biotech AB
Box 724, 220 07 Lund
Tel 046-19 20 00
Fax 046-19 20 50
www.activebiotech.com