Addtech AB

Bolagsstämma i Addtech AB 19 augusti 2003

Pressmeddelande   •   Aug 19, 2003 19:08 CEST

Vid dagens bolagsstämma i Addtech AB beslutades bland annat följande:

Utdelning
Utdelningen fastställdes till 1,50 SEK per aktie.

Styrelse
Följande styrelseledamöter omvaldes:
Anders Börjesson
Tom Hedelius
Urban Jansson
Lars Spongberg
Roger Bergqvist
Vid efterföljande konstituerande sammanträde omvaldes Anders Börjesson till ordförande. Till vice ordförande omvaldes Tom Hedelius.

Nedsättning av aktiekapitalet genom indragning
I enlighet med styrelsens förslag beslutades om nedsättning av aktiekapitalet genom indragning av 1.350.000 återköpta B-aktier motsvarande 2.700.000 kronor. Efter nedsättningen kommer Addtechs innehav av egna aktier att uppgå till 731.400, varav 700.000 säkerställer bolagets åtagande gentemot innehavare av personaloptioner.

Nyemission av C-aktier
För att minska tidsåtgången för nedsättning av aktiekapitalet genom indragning, beslutades om nymeission av 1.350.000 C-aktier till Handelsbanken. Aktierna inlöses omedelbart efter att nyemissionen registrerats.

Återköp av egna aktier
Bolagsstämman beslutade att i enlighet med styrelsens förslag ge styrelsen bemyndigande att under perioden fram till nästa ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen, förvärva och avyttra aktier i bolaget.
Förvärv skall ske på Stockholmsbörsen till vid förvärvstillfället gällande börskurs. Förvärv av egna aktier begränsas av att bolagets totala innehav av egna aktier ej vid något tillfälle får överstiga 10 procent av samtliga aktier i bolaget.
Avyttring av bolagets egna aktier skall kunna ske med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, dock ej över Stockholmbörsen. Avyttring får ske för att finansiera förvärv av företag eller verksamhet.

Nästa rapport
Delårsrapport avseende perioden 1 april - 30 september 2003 kommer att offentliggöras den 4 november 2003.

Bolagsstämma i Addtech AB 19 augusti 200
Stockholm den 19 augusti 2003
Addtech AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information kontakta Roger Bergqvist, VD, +46 8 470 49 04.