Assa Abloy AB

Bolagsstämma i ASSA ABLOY AB (publ)

Pressmeddelande   •   Mar 26, 2003 00:00 CET

Vid dagens bolagsstämma i ASSA ABLOY AB omvaldes styrelseledamöterna Gustaf Douglas, Georg Ehrnrooth, Per-Olof Eriksson, Sven-Christer Nilsson, Melker Schörling och Carl-Henric Svanberg. Bo Dankis, Lotta Lundén och Patricia O’Driscoll valdes till nya styrelseledamöter. Vid konstituerande styrelsemöte omvaldes Georg Ehrnrooth till styrelsens ordförande.

Utdelning
Stämman fastställde enligt styrelsens och verkställande direktörens förslag utdelningen till 1,25 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till måndagen den 31 mars 2003 och utbetalningen beräknas utsändas från Värdepapperscentralen VPC AB med början torsdagen den 3 april 2003.

Ändring av bolagsordningen Stämman beslutade ändra bolagsordningen så att styrelsen skall, utöver de ledamöter som kan komma att utses av annan än bolagsstämman, bestå av lägst sex och högst tio ledamöter.

Övrigt
Stämman beslutade att inrätta en nomineringskommitté med uppgift att inför kommande bolagsstämmor förebereda val av styrelse, bestämmande av styrelsearvode och därtill hörande frågor. Gustaf Douglas, Georg Ehrnrooth och Melker Schörling valdes till ledamöter av nomineringskommittén inför bolagsstämman 2004.

Stockholm den 26 mars 2003
ASSA ABLOY AB (publ)Ytterligare information lämnas av
Bo Dankis, VD och koncernchef, tel: 08-506 485 42 eller 070-394 85 42
Göran Jansson, Vice verkställande direktör samt Ekonomi- och finansdirektör,
tel: 08-506 485 72 eller 070-698 85 72

ASSA ABLOY AB (publ)
Box 70340, 107 23 Stockholm
Tel: 08-506 485 00, Fax: 08-506 485 85
Besöksadress: Klarabergsviadukten 90

www.assaabloy.com


ASSA ABLOY-gruppen är världsledande tillverkare och leverantör av lås och tillhörande produkter,
avsedda för säkerhet, utrymning och bekvämlighet. Gruppen har omkring 30 000 anställda
och en årsomsättning på cirka 3 miljarder euro.