B&B Tools AB

Bolagsstämma i Bergman & Beving AB 28 augusti 2003

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2003 18:00 CEST

Vid dagens bolagsstämma i Bergman & Beving AB beslutades bland annat följande:

Utdelning
Utdelningen fastställdes till 2,00 SEK per aktie.

Styrelse
Följande styrelseledamöter omvaldes:
Per Axelsson
Anders Börjesson
Tom Hedelius
Per-Olof Söderberg
Stefan Wigren

Revisorer
Auktoriserade revisorerna George Pettersson och Thomas Thiel omvaldes som ordinarie revisorer. Auktoriserade revisorerna Björn Sande och Joakim Thilstedt nyvaldes som revisorssuppleanter. Samtliga revisorer kommer från KPMG och är valda för tiden intill slutet av den ordinarie bolagsstämman 2007.

Återköp egna aktier
Den ordinarie bolagsstämman i Bergman & Beving AB har i dag beslutat att i enlighet med styrelsens förslag bemyndiga styrelsen att under perioden fram till nästa ordinarie bolags­stämma, vid ett eller flera tillfällen, förvärva och avyttra aktier av serie B i bolaget.
Förvärv skall ske på Stockholmsbörsen till vid förvärvstillfället gällande börskurs. Förvärv av egna aktier begränsas av att bolagets totala innehav av egna aktier ej vid något tillfälle får överstiga 10 procent av samtliga aktier i bolaget.
Avyttring av bolagets egna aktier skall kunna ske med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, dock ej över Stockholmsbörsen. Avyttring får ske för att finansiera förvärv av företag eller verksamhet.

Nästa rapport
Delårsrapport för perioden 1 april - 30 september 2003 (6 månader) kommer att offentliggöras den 10 november 2003.
Stockholm den 28 augusti 2003

BERGMAN & BEVING AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information kontakta:
Stefan Wigren, VD & koncernchef, Bergman & Beving AB, telefon 08-660 10 30

Bergman & Beving tillhandahåller lösningar och produkter inom verktyg och förnödenheter till industri- och byggsektorn samt inom laboratorieinstrument, diagnostikautrustning och förbrukningsvaror till vård, industri och forskning.
Koncernen omsätter cirka 4 miljarder SEK och har omkring 1 400 anställda.

Besök www.bb.se för beställning av rapporter och pressreleaser.

Bergman & Beving AB (publ)
P.O. Box 10024, SE-100 55 Stockholm, Sweden
Phone +46-8 660 10 30, Fax +46-8 660 58 70, info@bb.se, www.bb.se
SE556034859001