Pricer

BOLAGSSTÄMMA I PRICER AB DEN 22 MAJ, 2003

Pressmeddelande   •   Maj 23, 2003 09:00 CEST

Ordinarie bolagsstämma i Pricer AB avhölls den 22 maj 2003, varvid bland annat följande beslut fattades.

Val av styrelse mm
Till styrelseledamöter i Pricer omvaldes Jan Forssjö, Salvatore Grimaldi och Göran Lindén samt nyvaldes Martin Bjäringer och Margareta Norell Bergendahl. Arve Kristoffersen hade avböjt omval. Vid det efterföljande konstituerande styrelsemötet valdes Salvatore Grimaldi till ordförande för styrelsen.

Antagande av ny bolagsordning
Bolagsstämman beslutade att anta ny bolagsordning enligt vilken bolagets säte flyttas till Sollentuna. Bolagsstämma skall fortsättningsvis även kunna hållas i Stockholm och i Upplands Väsby.

Emissionsbemyndigande
Bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av sammanlagt högst 30.000.000 aktier av serie B. Styrelsen skall kunna besluta om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt med eller utan bestämmelse om apport.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Forssjö, VD, Pricer AB: +46 8 505 582 00

Pricer AB (publ), grundat i Uppsala 1991, har en världsledande position som leverantör av elektroniska display- och informationssystem till detaljhandeln. Pricer erbjuder elektroniska informationssystem som väsentligt ökar kundnyttan och kundernas produktivitet.

Med det största produktutbudet på marknaden är Pricers ESL system installerat i mer än 300 butiker i tre kontinenter. På kundlistan återfinns bland andra Europas näst största detaljhandelskedja och några av de största detaljhandelskedjorna i Japan. Pricer, i samarbete med ytterst kompetenta partners, erbjuder en totalt integrerad lösning tillsammans med tilläggs- produkter, applikationer och tjänster.

Pricer AB är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. För ytterligare information, besök Pricers hemsida; www.pricer.se. Registrering för att automatiskt mottaga nyheter kan ske via webbplatsen.