Sandvik AB

Bolagsstämma i Sandvik AB

Pressmeddelande   •   Mar 28, 2003 00:00 CET

Aktieägarna i Sandvik Aktiebolag kallas till ordinarie bolagsstämma måndagen den 5 maj 2003 kl 18.00 i Ishallen, Jernvallen, i Sandviken.

ANMÄLAN
Aktieägare, som vill deltaga i bolagsstämman, skall anmäla detta till styrelsen under adress Sandvik AB, Koncernstab Juridik, 811 81 Sandviken, per telefon 026-26 09 40 vardagar mellan kl 09.00 och 16.00, per fax 026-26 10 86 eller via Internet på koncernens hemsida (www.sandvik.com). Anmälan skall vara Sandvik AB tillhanda senast måndagen den 28 april 2003 kl 15.00. För att få rätt att deltaga måste aktieägare fredagen den 25 april 2003 vara införd i den av VPC AB förda aktieboken. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste senast den 25 april 2003 hos VPC tillfälligt ha inregistrerat aktierna i eget namn för att äga rätt att deltaga i stämman.

V.v. att vid anmälan uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt ev. biträden. Sker deltagande med stöd av fullmakt, bör fullmakten insändas före bolagsstämman.

DAGORDNING

Val av ordförande vid stämman
Upprättande av röstlängd
Godkännande av dagordning
Anförande av verkställande direktören Lars Pettersson
Godkännande av röstlängd
Val av justeringsmän
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
Fastställande av antalet revisorer och revisorssuppleanter
Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna
Val av styrelseledamöter och suppleanter
Val av revisorer och revisorssuppleanter
Nomineringskommitté
Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier
BESLUTSFÖRSLAG
Aktieägare representerande ca 25 % av röstetalet för samtliga aktier i bolaget har anmält att de vid bolagsstämman, såvitt avser punkterna 1 samt 12-17 enligt ovanstående föredragningslista, kommer att rösta för följande förslag. Förslagen har, i enlighet med de principer som sedan flera år tillämpats i bolaget, beretts av styrelsens ordförande samt representanter för de fyra största aktieägarna:

Punkt 1: Styrelsens ordförande Clas Åke Hedström

Punkt 12: Åtta ordinarie ledamöter och inga suppleanter

Punkt 13: Oförändrat antal revisorer och revisorssuppleanter föreslås.

Punkt 14: Arvode till styrelsen föreslås utgå med 2 750 000 kronor, varav ordföranden skall erhålla 800 000 kronor och övriga bolagsstämmovalda ledamöter, som inte är anställda i bolaget, skall erhålla 325 000 kronor vardera, samt ett arvode för kommittéarbete om högst 100 000 kronor att enligt styrelsens beslut fördelas mellan styrelseledamöter som ingår i kommitté inrättad av styrelsen. Arvode till revisorerna utgår enligt löpande räkning.

Punkt 15: Omval av ordinarie styrelseledamöterna Georg Ehrnrooth, Clas Åke Hedström,
Arne Mårtensson, Lars Nyberg, Anders Nyrén och Lars Pettersson samt nyval av
Sigrun Hjelmquist och Egil Myklebust.

Sigrun Hjelmquist är partner och Investment Manager på BrainHeart Capital KB och har tidigare varit VD för Ericsson Components AB. Egil Myklebust är ordförande för Norsk Hydro ASA och SAS AB. Han är styrelseledamot i Norske Skog ASA, Oslo Universitet samt World Business Council for Sustainable Development.

Per-Olof Eriksson och Mauritz Sahlin har undanbett sig omval.

Punkt 16: Val av Jan Berntsson och George Pettersson till revisorssuppleanter. Vid ordinarie bolagsstämma 2000 utsågs för en tid av fyra år Lars Svantemark och Bernhard Öhrn till ordinarie revisorer med Peter Markborn och Åke Näsman som suppleanter. Peter Markborn och Åke Näsman har anmält att de önskar frånträda sina uppdrag i förtid.

Punkt 17: Nomineringsprocessen föreslås gå till så att styrelsens ordförande och en representant för envar av de fyra största aktieägarna, vilka inte får vara styrelseledamöter i bolaget, skall tillsammans under ordförandens ledning utgöra nomineringskommitté för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma. Sammansättningen av kommittén inför styrelsevalet 2004 skall offentliggöras så snart kommittén är utsedd, vilket beräknas ske i samband med publiceringen av bolagets delårsrapport för tredje kvartalet 2003. Inget arvode skall utgå till nomineringskommittén.

UTDELNING OCH AVSTÄMNINGSDAG
Styrelsen föreslår att utdelningen för 2002 blir 10,00 kronor per aktie. Avstämningsdag för erhållande av utdelning föreslås bli torsdagen den 8 maj 2003. Beslutar stämman enligt förslaget, beräknas utdelningen komma att utsändas genom VPCs försorg tisdagen den 13 maj 2003.

BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM FÖRVÄRV AV BOLAGETS EGNA AKTIER
Styrelsen föreslår att styrelsen skall bemyndigas att besluta om förvärv av bolagets egna aktier. Förslaget innebär i huvudsak att styrelsen skall bemyndigas att fatta beslut om att före nästa ordinarie bolagsstämma förvärva högst så många aktier att bolagets innehav vid var tid ej överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Återköpet skall ske över Stockholmsbörsen och är ett led i att justera bolagets kapitalstruktur i enlighet med fastlagda finansiella mål. Styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängligt hos bolaget från och med torsdagen den 17 april 2003.

PROGRAM FÖR AKTIEÄGARE
Inregistreringen till stämman börjar kl 15.30, med musik och föredrag från kl 16.00.

Sandviken i mars 2003

SANDVIK AKTIEBOLAG; (publ)
Styrelsen