Wise Group

Bolagsstämma i Sign On

Pressmeddelande   •   Jun 30, 2003 16:28 CEST

Vid måndagens bolagsstämma i Sign On i Stockholm AB (publ) beslutades följande:

Bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om nyemission. Beslutet innebär att bolagets aktiekapital skall ökas med högst 6 893 294,40 kronor genom nyemission av högst 34 466 472 aktier, envar aktie på nominellt 20 öre. De nya aktierna skall tecknas med företrädesrätt för bolagets aktieägare, varvid innehav av en gammal aktie berättigar till teckning av två nya aktier. För tecknad aktie skall erläggas 60 öre.

Bolagsstämman beslutade vidare att ändra kapitalgränserna i bolagsordningen till lägst 5 miljoner kronor och högst 20 miljoner kronor samt att verksamhetsföremålet i bolagsordningen skall ändras till att innefatta även indirekt bedrivning av den angivna verksamheten.

Bolagsstämman beslutade att utge ett skuldebrev om nominellt tillsammans högst 700 kronor med sammanlagt 700 000 avskiljbara optionsrätter till nyteckning. Optionsrätterna skall erbjudas anställda och VD inom Sign On.

Bolagsstämman beslutade även att bemyndiga styrelsen att genomföra bolagisering och avyttring av verksamhet.

För vidare information:
Andreas Halvarsson, vice Verkställande Direktör Sign On, tel: 08-555 290 07,
070-545 95 95, e-post: andreas.halvarsson@signon.se
Bilder för fri publicering finns att hämta på www.signon.se