Skandia

Bolagsstämma i Skandia

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2006 09:30 CEST

Val av styrelseledamöter
Vid Skandias ordinarie bolagsstämma den 27 april 2006 omvaldes samtliga bolagsstäm-movalda styrelseledamöter för tiden intill utgången av den ordinarie bolagsstämman år 2007. Styrelsen består därmed av: Jim Sutcliffe, Björn Björnsson, Norman Broadhurst, Michael Newman, Lars Otterbeck och Julian Roberts samt tre representanter för de an-ställda.
Bolagsstämman beslutade vidare att utse Jim Sutcliffe till styrelsens ordförande.

Ansvarsfrihet
Bolagsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2005.

Revisorer och revisorssuppleanter
Till revisorer i Skandia valdes, i enlighet med nomineringskommitténs förslag, för perioden intill utgången av den ordinarie bolagsstämman år 2007 revisionsbolaget KPMG Bohlins AB. Avsikten är att auktoriserade revisorn Thomas Thiel skall vara huvudansvarig revisor med auktoriserade revisorn Henrik Rättzén som biträde.

Nomineringskommitté (valberedning)
Bolagsstämman beslutade att Skandias nomineringskommitté skall bestå av följande ledamöter:
• Hasan Askari (Old Mutual plc), ordförande,
• Martin Murray (Old Mutual plc) och
• Sten Trolle (Sveriges Aktiesparares Riksförbund)

Samtliga är utsedda för perioden intill utgången av den ordinarie bolagsstämman år 2007, eller, intill avnotering av Skandiaaktien om detta sker tidigare. Skulle någon ledamot i no-mineringskommittén avgå har Old Mutual plc rätt att utse annan lämplig person att vara ledamot i nomineringskommittén. Nu angivna förfarande för utseende av nominerings-kommittén ersätter det förfarande som beslutades av den ordinarie bolagsstämman 2004.

Det mandat som beslutades vid ordinarie bolagsstämma 2004 utökades till att omfatta även beredning och förslag avseende val av styrelseordförande.

Styrelsens arvodering
Bolagsstämman beslutade, i enlighet med nomineringskommitténs förslag, att styrelsen skall arvoderas enligt följande:
• ordföranden med 1 000 000 kr,
• vice ordföranden med 600 000 kr, samt
• övriga ledamöter med 300 000 kr vardera

Härutöver skall arvode för kommittéarbete utgå med 250 000 kr till var och en av ordfö-randena i ersättnings- resp. revisionskommittén och 50 000 kr till var och en av övriga le-damöter i ersättnings- resp. revisionskommittén.

I förekommande fall tillkommer styrelsearvoden för arbete i dotterbolagsstyrelser. Något extra arvode till styrelsens ordförande och vice ordförande skall inte längre utgå.
Arvode skall inte utgå till ledamöter som är anställda inom Skandiakoncernen.

Ersättningsprinciper
Bolagsstämman godkände styrelsens förslag till ersättningsprinciper och andra anställ-ningsvillkor för bolagsledningen. Principerna finns tillgängliga på Skandias hemsida: www.skandia.com/stamma.

Bolagsordningsändringar
Bolagsstämman beslutade enligt styrelsens förslag att ändra § 13 i bolagsordningen så att regleringen bättre överensstämmer med Svensk kod för bolagsstyrning. Ändringarna innebär i allt väsentligt att följande nya ärendepunkter på ordinarie bolagsstämma införs: Val av styrelsens ordförande, Utseende av valberedning samt Godkännande av principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen. Den nya lydelsen finns tillgänglig på Skandias hemsida: www.skandia.com/stamma.

Utdelning
Bolagsstämman beslutade att dela ut 40 (35) öre per aktie. Det noterades härvid att Old Mutual plc har förklarat att bolaget vid denna ordinarie bolagsstämma avstått från aktieut-delning för 2005 för samtliga sina aktier i Skandia. Vidare beslutades att den 3 maj 2006 skall vara avstämningsdag. Utdelning beräknas komma att sändas ut från VPC den 8 maj 2006.

För ytterligare information:
Gunilla Svensson, presschef, 08-788 42 97