New Science Svenska AB

BOLAGSSTÄMMAN I NEW SCIENCE BESLUTADE OM FÖRETRÄDESEMISSION

Pressmeddelande   •   Apr 18, 2006 10:57 CEST


Vid extra bolagsstämma i New Science Svenska AB den 18 april 2006 beslutades om att genomföra nyemission av högst 22 127 665 aktier till en teckningskurs om en krona per aktie. Aktieägarna skall äga företrädesrätt att teckna de nya aktierna, varvid fem gamla aktier berättigar till teckning av tre nya aktier i bolaget. Avstämningsdag skall vara den 25 april 2006.

Aktieägarna har rätt att begagna sin företrädesrätt under hela teckningstiden som löper under perioden den 5 - 19 maj 2006. Betalning för de nya aktierna skall erläggas kontant med pengar till bolaget senast den 19 maj 2006. Genom nyemissionen kommer bolagets aktiekapital att öka med högst 885 106,60 kr till 2 360 284,28 kr.
Emissionen är till 100 % garanterad av ett garanti konsortium sammansatt av Michael Östlund & Company Fondkommission AB, som är bolagets rådgivare i företrädesemissionen.
Prospektet beräknas offentliggöras omkring den 26 april 2006 och samtidigt gå till tryck. Stockholm den 18 april 2006

New Science Svenska AB (publ)

Styrelsen

.
För vidare information vänligen kontakta:
Sverker Littorin, VD New Science tel. 0708-755 309 eller 08-34 71 10 Ingemar Kihlström, Styrelseordförande New Science tel. 0733-821 102 Se även www.newscience.se