SRAB Shipping AB

BOLAGSSTÄMMOKOMMUNIKÉ

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2007 15:31 CET

Onsdagen den 7 februari 2007 hade SRAB Shipping AB (publ) extra bolagsstämma och följande beslut fattades:

Bolagsstämman fattade, med erforderlig majoritet som i denna fråga bör vara minst 9/10 av representerade röster, beslut om att godkänna styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner.

Optionsprogrammet, som initierats av styrelsen och utformats av Stockholm Corporate Finance AB, riktar sig i första hand till bolagets verkställande direktör men även till anställda samt styrelsens ledamöter.

Stockholm den 8 februari 2007

SRAB SHIPPING AB (publ)
Styrelsen


SRAB Shipping är ett rederi som har till målsättning att bedriva industriell sjöfart i Östersjö- och Nordsjöområdet. Affärsidén är att för regionens basindustrier tillhandahålla rationella, kostnadseffektiva och pålitliga transporter, ofta med anknytning till skogsindustrin. Bolaget bedriver även handel med fartyg.