Tricorona AB

Bolagsstämmokommuniké

Pressmeddelande   •   Jun 19, 2003 09:34 CEST

Ordinarie bolagsstämma i Tricorona Mineral AB hölls den 18 juni. Stämman beslutade:

att bevilja styrelse och VD ansvarsfrihet.

att ingen utdelning skall ske.

att till styrelse omvälja Lars Ransgart, Thomas Örwén och Paul Hammergren samt nyval av Björn Grufman, Bo Östgren och Niels von Zweigbergk.

att ändra bolagsordningen enligt följande:
bolagsordningens § 2 om Styrelsens säte skall lyda: "Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun".
bolagsordningens § 4 skall lyda: "Aktiekapitalet utgör lägst 2 000 000 och högst 8 000 000 kronor".
bolagsordningens § 9 skall lyda: "Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och i Svenska Dagbladet eller annan rikstäckande dagstidning".

att emittera konvertibla förlagslån (konvertibler) med företräde för Tricorona Minerals aktieägare om sammanlagt högst 36 000 000 kronor innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 1 200 000 kronor. Konvertiblerna betalas med 1,80 kronor per konvertibel. Räntan är 7 % per år och betalas kvartalsvis i efterskott. Löptiden är 4 år. Lånet är konverteringsbart sista dagen i varje kvartal, varvid första konverteringstillfälle är 31 december 2003. Lösenkursen är 3 kronor per aktie, d.v.s. 5 konvertibler kan konverteras till 3 aktier. Varje befintlig aktie berättigar till teckning av en konvertibel. Konvertiblerna kan även tecknas med kvittningsrätt. Avstämningsdag är ännu ej bestämd.

att bemyndiga styrelsen att längst intill nästa ordinarie bolagsstämma fatta beslut om en eller flera riktade emissioner om sammanlagt högst 6 600 000 aktier om nominellt tio (10) öre innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 660 000 kronor med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som anges i 4 kap 6 § aktiebolagslagen. Styrelsen fick bemyndigande att avvika från aktieägarnas företrädesrätt och använda emissionen för förvärv av Svenska Metall Börsen och Svensk Kraftmäkling.

att bemyndiga styrelsen att längst intill nästa ordinarie bolagsstämma fatta beslut om en eller flera riktade emissioner om sammanlagt högst 4 000 000 aktier om nominellt tio (10) öre innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 400 000 kronor med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som anges i 4 kap 6 § aktiebolagslagen. Syftet är att förvärva eller finansiera förvärv av bolag eller rörelser. Styrelsen fick bemyndigande att avvika från aktieägarnas företrädesrätt och rikta emissionen till institutioner, samarbetspartners och även till kapitalmarknaden. Emissioner kan även riktas till den s. k. närståendekretsen (enligt LEO-lagen). Emissioner skall ske på marknadsmässiga villkor.

Besluten i dess fullständiga lydelser finns tillgängliga hos bolaget på adress Kungsgatan 109, Box 204, 751 04 Uppsala. Det noterades att alla beslut var enhälliga.

Nästa rapporteringstillfällen:
2003-08-29 Kvartalsrapport 2
2003-10-28 Kvartalsrapport 3

Februari 2004 Bokslutskommuniké

Uppsala den 19 juni 2003

Styrelsen i Tricorona Mineral AB