Gunnebo AB

Bolagsstämmokommuniké

Pressmeddelande   •   Apr 29, 2003 00:00 CEST

Vid ordinarie bolagsstämma den 29 april 2003 beslutades om utdelning till aktieägarna om kr 4:00 per aktie (föregående år kr 3:50). Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till den 5 maj 2003 och utdelningen beräknas bli utbetald via VPC den 8 maj 2003.

Val av styrelse

Till ordinarie ledamöter i styrelsen omvaldes Roger Holtback, Rolf Ekedahl, Nils-Olov Jönsson, Mikael Jönsson, Sten Langenius och Bjarne Holmqvist samt nyval av Martin Svalstedt.

Vid konstituerande styrelsemöte utsågs Roger Holtback till styrelsens ordförande.

Val av nomineringskommitté

Till ledamöter i nomineringskommittén valdes Roger Holtback, Nils-Olov Jönsson, Dan Sten Olsson och Ragnhild Wiborg.

Beslut om bemyndigande

Bolagsstämman beslutade bemyndiga styrelsen att fram till nästa ordinarie bolagsstämma fatta beslut om nyemission om högst 600.000 aktier att kunna användas i samband med företagsförvärv.

Kommentarer från VD’s bolagsstämmotal

Bjarne Holmqvist, Gunnebos VD och koncernchef inledde bolagsstämmotalet med att i detalj redovisa dagens basverksamhet per division som genererade merparten av resultatförbättringen och det starka kassaflödet 2002.

De två enskilt viktigaste händelserna som bidrog till resultatförbättringen var ett fortsatt konsekvent genomfört strukturprogram av den europeiska skåptillverkningen inom Gunnebo Physical Secuirty – och en kraftig resultatförbättring inom Gunnebo Integrated Securitys franska verksamhet för elektroniska säkerhetssystem.

Vidare kommenterade Bjarne Holmqvist lanseringen av Gunnebo Physical Securitys Safe Pay – koncernens nya system för säker kontanthantering för detaljhandeln, som har fått ett mycket positivt mottagande.

Som ett exempel på Gunnebos framgångsrika tillväxtstrategi informerade Bjarne Holmqvist om koncernens tillväxt i Frankrike – idag Gunnebos i särklass enskilt största och viktigaste marknad. Från 1994 har omsättningen ökat från 40 Mkr till 1 700 Mkr och antalet anställda från 6 till 1 500.

Gunnebos viktiga lokala närvaro i Frankrike utgörs idag av fyra fabriker, 14 egna dotterbolag, 19 försäljningskontor samt 109 agenter och distributörer.

”Vår ambition är självklart att på sikt få samma struktur på andra viktiga marknader i Europa som England, Tyskland, Spanien och Italien”.

Avslutningsvis redovisade Bjarne Holmqvist resultatet för det första kvartalet 2003 vilket säsongsmässigt alltid är lågt. Speciellt glädjande var orderingången som för Gunnebo Secuirty ökade med 6 % och den organiska tillväxten med hela 7 %. Detta innebär att orderstocken idag är mycket hög, vilket ger en god fakturering under det kommande kvartalet.

”2003 kommer att bli ett bra år för Gunnebo. Resultatet efter finansiella poster bedöms bli väsentligt bättre än föregående år. Det operativa kassaflödet förväntas för helåret bli fortsatt starkt. Vi prioriterar lönsamhet och jag ser framför mig en fortsatt expansion med ökad lönsamhet i år och under de kommande åren” avslutade Bjarne Holmqvist.

Göteborg den 29 april 2003

GUNNEBO AB (publ)
Information

För ytterligare information kontakta:

Bjarne Holmqvist, VD och koncernchef Gunnebo AB, tel. 031- 83 68 00 alt. mobil 0708-40 03 70 eller
Lennart Gustavsson, Ekonomi- och finansdirektör Gunnebo AB, tel 031-83 68 00 alt. mobil 0705-93 40 80 eller
Janerik Dimming, Informationsdirektör Gunnebo AB, tel. 031-83 68 03 alt. mobil 0705-83 68 03, e-mail janerik.dimming@gunnebo.se

www.gunnebo.se

Gunnebo är idag en internationellt snabbväxande säkerhetskoncern med 110 bolag i 32 länder i samtliga världsdelar. Försäljningen till ytterligare ca hundra marknader sker genom agenter och distributörer. Omsättningen uppgår till ca 7 000 Mkr. Gunnebos säkerhetsverksamhet omfattar i huvudsak brand och inbrottsskyddande skåp, säkerhetsprodukter för banker och kontanthantering, elektroniska säkerhetssystem, brandskydd, säkerhetsentréer och passagekontrollsystem, larmcentraler, yttre och inre områdesskydd. Gunnebo förfogar över fem av världens ledande varumärken inom fysisk säkerhet: Chubb Safes, Fichet-Bauche, Rosengrens, Garny, Leicher och Ritzenthaler.