SRAB Shipping AB

Bolagsstämmokommuniké

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2004 15:16 CEST

Torsdagen den 28 oktober hade SRAB Shipping AB (pub) extra bolagsstämma och deltagarna informerades om följande:
Arcticas time-charter med Ivar Lundh & Co har förlängts med ett år, d.v.s. t.o.m. juni 2006. Vid årsskiftet löper femårigt konvertibellån ut och skall lösas enligt ursprungliga villkor.

Lånet uppgick till 10,1 mkr, men efter gjorda konverteringar, återstår idag 6,5 mkr. För lösen av lånet har SRAB försäkrat sig om en extern finansiering till betydligt lägre ränta än vad som utgått för konvertibellånet. Det innebär att lösen av lånet inte kommer att påverka bolagets likviditet.

Stämman fattade också följande formella beslut: ”Att bemyndiga styrelsen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, längst intill ordinarie bolagsstämma 2005, samt med eller utan villkor apport eller kvittningsrätt, fatta beslut om nyemission av högst 5.000.000 aktier av serien A och/eller B till en teckningskurs som, under beaktande av marknadsförutsättningarna, anknyter till den rådande börskursen vid emissionstillfället.

Beslutet i sin helhet kan beställas från bolaget på nedanstående kontaktuppgifter.

Delårsrapport för Q3 kommer att publiceras den 4 november, i enlighet med tidigare lämnad information.

Styrelsen SRAB Shipping AB (publ)
Box 27233, SE-102 53 STOCKHOLM
Tel +46-8-534 899 00, Fax +46-8-534 899 01
E-mail info@srab.se