Biotage AB

Bolagsstämmokommuniké från extra bolagsstämma i Pyrosequencing AB

Pressmeddelande   •   Sep 26, 2003 07:36 CEST

Uppsala den 26 september 2003 - Pyrosequencing AB (Stockholmsbörsen:
PYROA) meddelar att vid extra bolagsstämma i Pyrosequencing AB
("Pyrosequencing") den 25 september 2003 beslutades, i enlighet med
tidigare offentliggjorda förslag, om emission av aktier och skuldebrev
förenade med optionsrätter. Detta för att möjliggöra erläggande av
vederlag till aktieägare i Personal Chemistry i Uppsala AB ("Personal
Chemistry") i samband med Pyrosequencings förvärv av Personal Chemistry.

Pyrosequencings aktiekapital skall ökas med högst 23.180.066 kronor
genom nyemission av högst 23.180.066 stamaktier om nominellt 1 krona per
aktie. Bolaget skall vidare emittera skuldebrev förenade med högst
11.590.033 avskiljbara optionsrätter till nyteckning av högst 11.590.033
stamaktier i Pyrosequencing. Varje optionsrätt berättigar till teckning
av en stamaktie. Nyteckning kan ske under tiden från och med dagen för
emissionens registrering vid Patent- och registreringsverket till och
med den 15 oktober 2007, till en teckningskurs om 16 kronor per
stamaktie.

Rätt att teckna de nya aktierna och skuldebreven med optionsrätter skall
endast tillkomma de aktieägare i Personal Chemistry som träffat avtal
med Pyrosequencing om överlåtelse av aktier i Personal Chemistry till
Pyrosequencing. Betalning för de nya aktierna och skuldebreven med
optionsrätter skall ske genom överlåtelse av aktier i Personal Chemistry
till Pyrosequencing. Pyrosequencing har hittills träffat avtal med
aktieägare i Personal Chemistry om förvärv av sammanlagt cirka 97
procent av samtliga aktier i Personal Chemistry.

Bolaget har även för avsikt att träffa avtal om förvärv av ytterligare
aktier i Personal Chemistry och bolagsstämman beslutade därför att
bemyndiga styrelsen att besluta om emission av aktier och skuldebrev med
optionsrätter att utnyttjas för det fall Pyrosequencing träffar sådana
avtal.

Vid den extra bolagsstämman valdes även ny styrelse enligt följande.
Jeff Bork, Bengt Falk, Mikael Horal, Staffan Lindstrand, Ove Mattsson,
Björn Odlander, Bengt Samuelsson och Mathias Uhlén med Hans Engblom som
styrelsesuppleant.

Information om nyvalda styrelseledamöter (som inte är styrelseledamöter
i bolaget sedan tidigare)

Bengt Falk: Ph.D. Tidigare forskningsdirektör i Pharmacia Biotech och
direktör i Pharmacia Corporation samt verkställande direktör i Biacore
AB.

Mikael Horal: M.D. Managing Director på Investor Growth Capital.
Styrelseordförande i AB Mando. Styrelseledamot i Aerocrine AB, Entific
Medical Systems AB, Cellectricon AB, Åmic AB och Juvantia Pharma OV.

Staffan Lindstrand: Partner i HealthCap. Styrelseledamot i Aerocrine AB,
Clinical Data Care i Lund AB, Creative Peptides AB, Global Genomics AB,
Inion Oy, NeuroNova AB, Orexo AB, Resistentia AB och XCounter AB.

Ove Mattsson: Docent i organisk kemi, medlem i Kungliga
ingenjörsvetenskapsakademin.
Tidigare i koncernledningen för Akzo Nobel och COO för Akzo Nobel
Coatings. Styrelseordförande i Exel Oyj, MacGregor AB, Otre AB och
XCounter AB samt styrelseledamot i Mydata AB, Byggelit AB och Kemira
Oyj.

Hans Engblom, styrelsesuppleant: Senior Investment Manager i SEB
Företagsinvest.
Styrelseledamot i Robolux AB, Novator AB och XCounter AB.

Vid styrelsesammanträde samma dag utsåg styrelsen Hans Johansson som ny
VD i Pyrosequencing, med tillträde den 1 oktober 2003.

Om Pyrosequencing AB
Pyrosequencing AB utvecklar, tillverkar och säljer kompletta system för
snabb tillämpad genetisk analys, baserade på företagets patenterade
teknologi Pyrosequencing(TM), en metod med bred tillämpning för
sekvensbestämning av DNA. Pyrosequencing är ledande på den globala
marknaden för tillämpad genomik med ca 300 system sålda till stora
läkemedelsbolag, bioteknikföretag och ansedda forskningsinstitutioner
över hela världen. Genom ett avtal med Corbett Research kan
Pyrosequencing erbjuda en heltäckande portfölj av produkter för
tillämpad genetisk analys. Pyrosequencing samarbetar aktivt med ledande
branschföreträdare för att utveckla kliniska tillämpningar av teknologin
för sjukdomsdiagnostik, kliniska prognoser och farmakogenomisk testning.

Pyrosequencings produkter omfattar det bänkbaserade PSQ(TM)96 System,
PSQ(TM)96MA
System, PSQ(TM)HS 96A System, tillhörande mjukvaror och reagenskit samt
bla Rotor-Gene
3000 och CAS 1200 från Corbett. Bland Pyrosequencings kunder märks
AstraZeneca,
GlaxoSmithKline, Merck, Schering-Plough, Bristol Myers Squibb, National
Institutes of
Health (NIH), Centers for Disease Control and Prevention, CDC,
Karolinska Institutet,
Genzyme Corp., Biogen, Oxagen, NASA, DuPont Agriculture, Health
Protection Agency
(HPA) och Sveriges Lantbruksuniversitet.
Företagets hemsida är www.pyrosequencing.com

Om Personal Chemistry
Personal Chemistry, grundat 1998, är ett privatägt svenskt bolag med
huvudkontor i Uppsala och
dotterbolag i Boston (USA), Cambridge (Storbritannien) och Konstanz
(Tyskland). Bolaget har för
närvarande 86 tillsvidare anställda personer. Personal Chemistry
utvecklar, marknadsför och säljer en
ny teknologi för organisk kemisk syntes, Coherent Synthesis(TM).
Coherent Synthesis ger kunderna flera
fördelar, bl.a. 10-1000 gånger snabbare reaktioner, den möjliggör
synteser av tidigare "omöjliga"
molekyler samt en höjd reproducerbarhet. Sammantaget ger detta en
avsevärt höjd produktivitet.
Personal Chemistry adresserar framförallt läkemedelsindustrins kemister.
Teknologin introducerades
under år 2000 och bolaget har idag sålt ca 340 instrument, bl.a. till
samtliga av världens 20
största läkemedelsbolag. Coherent Synthesis tillväxttakt är hög och till
dags dato har över 500 000 synteser utförts, detta växer med i
storleksordningen 10 000 synteser i veckan. Personal Chemistry
uppskattar sin globala marknadsandel till 60-70% samt att teknologin
hittills nått ut till ca 2
5% av den potentiella marknaden.

För ytterligare information:

Pyrosequencing AB
Jeff Bork
Styrelseordförande och Koncernchef
jeff.bork@pyrosequencing.com
Tel: 0734 22 16 60