G & L Beijer AB

Bolagsstämmokommuniké från G & L Beijer AB

Pressmeddelande   •   Apr 30, 2003 00:00 CEST

G & L Beijer AB (publ) hade idag den 29 april 2003 bolagsstämma för verksamhetsåret 2002. Bolagsstämman fastställde den framlagda resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en utdelning om 4,00 kronor per aktie samt att avstämningsdag skall vara den 5 maj 2003. Utbetalning från VPC beräknas ske den 8 maj 2003.

G & L Beijers VD Joen Magnusson redogjorde i sitt anförande för verksamheten under 2002 och utvecklingen under första kvartalet 2003. VD konstaterade att G & L Beijer visade en fortsatt positiv utveckling under första kvartalet. Omsättningen steg med tre procent. Rörelseresultatet gick ned något beroende på planerade satsningar och resurstillskott för att säkerställa en högre omsättning och ett högre resultat för helåret. Resultatet före skatt var oförändrat och vinsten per aktie ökade med nära nio procent. Det förklaras av ett förbättrat finansnetto till följd av ett starkt kassaflöde under 2002 som ledde till en lägre nettoskuldsättning samt av en lägre skattesats under kvartalet.

Stämman bemyndigade styrelsen att före ordinarie bolagsstämma 2004 vid ett eller flera tillfällen besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier samt verkställa sådana beslut. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i sitt arbete med bolagets kapitalstruktur samt – om så skulle bedömas lämpligt – möjliggöra förvärv av verksamhet genom betalning med bolagets aktier. Bolagets befintliga innehav av aktier uppgår för närvarande till 1800. Förvärv av egna aktier skall avse B-aktier och skall uppgå till högst 1/10 av det totala antalet utgivna aktier i bolaget. Förvärv skall ske över börs eller genom förvärvserbjudande till aktieägarna. Överlåtelse av egna aktier skall uppgå till högst det antal som vid överlåtelsetidpunkten förvärvats enligt ovan och skall ske över börs eller genom avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt i samband med förvärv av verksamhet, varvid betalning skall kunna ske med annat än pengar. Styrelsen skall iaktta den rekommendation ”Rekommendation rörande köp och försäljning av egna aktier” som Näringslivets Börskommitté (NBK) utfärdat den 10 mars 2000, vilket bl.a. innebär att köp och försäljning av egna aktier skall ske inom det på börsen vid var tid gällande registrerade kursintervallet.

På stämman omvaldes styrelseledamöterna Joen Magnusson, Peter Jessen Jürgensen och Poul Friis samt nyvaldes Mikael Karlsson och Anne-Marie Pålsson. Mikael Karlsson är idag styrelseordförande i Axis AB och Öresund IT Academy. Han är därutöver vice styrelseordförande i Institutet för Ekonomisk Forskning vid Lunds Universitet m.fl. Anne-Marie Pålsson är docent i Nationalekonomi vid Lunds Universitet och riksdagsledamot (m). Anne-Marie Pålsson är därutöver styrelseledamot i 2:a AP-fonden, Aktiespararna m.fl. Bo Liedholm och Gunnar Ekdahl hade avböjt omval.

Vid det efterföljande konstituerande styrelsemötet valdes Peter Jessen Jürgensen till styrelsens ordförande.

Till nya revisorer för tiden intill slutet av den bolagsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet valdes Mats B C Ohlsson och Alf Svensson, KPMG.

Malmö den 29 april 2003
G & L Beijer AB (publ)

StyrelsenMalmö den 30 april 2003
G & L Beijer AB (publ)

För mer information ring
Joen Magnusson, VD
G & L Beijer AB
Telefon 040-35 89 00