Daydream Software Aktiebolag

Bolagstämm i Daydream Software

Pressmeddelande   •   Apr 19, 2006 16:23 CEST

Aktieägarna i Daydream Software AB (publ) org nr 556367-2913 kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 22 maj 2006 kl. 14.00 på Nordic Sea Hotel, Vasaplan 4, i Stockholm. Inregistrering börjar kl. 13.30.

Anmälan m.m.
Aktieägare som vill deltaga i bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken tisdagen den 16 maj 2006, dels senast kl. 12.00 onsdagen den 17 maj 2006 anmäla sig hos bolaget för deltagande i stämman. Anmälan kan skickas per post till bolaget på adressen Lilla Nygatan 7, 211 38 Malmö, per telefon 040-10 97 34, per fax 040-611 30 30 eller via e-post till frida.jonsson@daydream.se. Vid anmälan skall uppges namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress och telefonnummer dagtid samt uppgift om eventuella biträden.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att deltaga i bolagsstämman, tillfälligt registrera sina aktier i eget namn i den av VPC AB förda aktieboken. Aktieägare som önskar sådan registrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före tisdagen den 16 maj 2006, då sådan registrering skall vara verkställd.

Ombud m.m.
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Fastställande av antalet styrelseledamöter
8. Fastställande av styrelsearvode
9. Val av styrelse
10. Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen
11. Styrelsens förslag till beslut om apportemission
12. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande
13. Stämmans avslutande

Punkterna 7, 8 och 9, Fastställande av antalet styrelseledamöter, fastställande av styrelsearvode samt val av styrelse

Aktieägare representerande cirka 22 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget har underrättat bolaget att de kommer att föreslå bolagsstämman att besluta:
- att antalet styrelseledamöter skall vara sex utan suppleanter (punkt 7),
- att, med ändring av beslut vid årsstämman den 7 mars 2006, styrelsearvode skall utgå med 800.000 kronor att fördelas enligt styrelsens bestämmande (punkt 8), och
- att Arne Nabseth omväljs till ordinarie styrelseledamot och att Inge Ask, Niklas Borg, Lisbeth Gustafsson, Per Hildebrand och Peter Näppi väljs till nya styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma samt att Peter Näppi väljs till styrelsens ordförande (punkt 9).

Bolagsstämmans beslut enligt punkterna 7, 8 och 9 ovan skall vara villkorade av att Daydreams offentliga erbjudande till aktieägarna i 24hPoker AB (”24hPoker”) att förvärva samtliga aktier i 24hPoker (”Erbjudandet”) fullföljs senast den 31 augusti 2006.

Punkten 10, Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att ändra bolagsordningen varigenom gränserna för aktiekapitalet höjs samt bestämmelse om antalet aktier ändras enligt följande:
§ 4 föreslås få följande lydelse: ”Aktiekapitalet skall utgöra lägst 423.000.000 kronor och högst 1.692.000.000 kronor.”
§ 5 första stycket föreslås få följande lydelse: ”Antalet aktier skall vara lägst 300.000.000 och högst 1.200.000.000.”
§ 5 andra stycket föreslås få följande lydelse: ”Bolagets aktier skall kunna utges i två serier, serie A och serie B. Aktie av serie A skall medföra tio röster och aktie av serie B skall medföra en röst. Aktier av varje aktieslag kan ges ut till ett antal av högst 1.200.000.000.”

Punkten 11, Styrelsens förslag till beslut om apportemission
Styrelsen föreslår, med anledning av Erbjudandet, att bolagsstämman beslutar att bolagets aktiekapital skall ökas med högst 667.212.000 kronor genom emission av högst 473.200.000 nya aktier, varav högst 18.200.000 aktier av serie A och högst 455.000.000 aktier av serie B. Rätt att teckna nya aktier skall endast tillkomma aktieägare i 24hPoker, med rätt och skyldighet att betala de nya aktierna genom överlåtelse till Daydream av respektive aktieägares aktier i 24hPoker. Därvid skall en aktie av serie A i 24hPoker berättiga till teckning av 91 aktier av serie A i Daydream och en aktie av serie B i 24hPoker berättiga till teckning av 91 aktier av serie B i Daydream.

Punkten 12, Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att längst intill tiden för nästa årsstämma och vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av nya aktier, under förutsättning att Daydream inte emitterat samtliga 473.200.000 aktier i den apportemission som förslås i punkten 11 ovan (”Apportemissionen”), varvid rätt att teckna de nya aktierna endast skall tillkomma de aktieägare i 24hPoker som inte tecknat aktier i Apportemissionen, med rätt och skyldighet att betala de nya aktierna genom överlåtelse till Daydream av respektive aktieägares aktier i 24hPoker. Samma utbytesförhållande som för Apportemissionen skall tillämpas för emissioner enligt bemyndigandet. Emissioner enligt bemyndigandet får inte omfatta ett större antal aktier än det antal aktier som får emitteras i Apportemissionen men som ej tecknats inom ramen för denna.

Bemyndigandet motiveras av att Daydream kan behöva erlägga likvid enligt Erbjudandet vid fler än ett tillfälle om inte samtliga aktieägare i 24hPoker accepterar Erbjudandet och överlåter sina aktier i 24hPoker till Daydream i samband med Apportemissionen.

____________________________

För giltigt beslut enligt punkterna 10, 11 och 12 krävs att beslutet biträtts av aktieägare representerade minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut och revisorsyttranden liksom övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer från och med den 8 maj 2006 att hållas tillgängliga hos bolaget på adressen Lilla Nygatan 7, 211 38 Malmö samt sändas till aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Handlingarna enligt ovan kommer även att finnas tillgängliga i elektroniskt format på bolagets hemsida www.daydream.se.

Stockholm i april 2006
Daydream Software AB (publ)
StyrelsenOm Daydream
Daydream är en ledande skandinavisk producent och förläggare av spel och innehåll för
mobiltelefoner. Daydream har under 2006 etablerat verksamhet inom onlinespel om
pengar, och är genom varumärket Dreamland Poker och Dreamland Bet verksamt på
den ryska marknaden. Daydream har idag 16 medarbetare med huvudkontor i Malmö.
Bolaget grundades 1994 och är sedan 2000 noterat på Stockholmsbörsens O-lista.
Daydream har drygt 5 500 aktieägare och de två största ägarna är VD genom bolag
och Ledstiernan, vars gemensamma ägarandel uppgår till cirka 14 procent av kapitalet.