Hydropulsor AB

Bolagstämmokommuniké

Pressmeddelande   •   Jun 23, 2003 10:44 CEST

Den ordinarie bolagsstämman i Hydropulsor AB (publ) har hållits i Bofors Samlingshus i Karlskoga. Ordförande vid stämman var advokat Svante Nyman och 10 aktieägare var närvarande. Förslagen till beslut på stämman presenterades och senare under stämman gav också VD Lars Troive en presentation av nuläget i Hydropulsor, bland annat informerades om Hydropulsors deltagande på den stora pulvermässan i Las Vegas i juni där ett flertal intressanta affärsrelationer skapades. Lars Troive informerade vidare att produktionen av maskiner för Hawk och Böhler löper enligt plan.

Stämman fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar. Dessa återfinns i Hydropulsors årsredovisning för 2002. Stämman beslöt vidare att ge styrelsen och VD ansvarsfrihet samt att ingen utdelning skall utgå för räkenskapsåret 2002.

Till ordinarie ledamöter i Hydropulsor AB (publ) omvaldes Åke Hörnell, Yngve Bergström, Lennart Karlsson.. Nyvalda styrelseledamöter är Bengt Wahlqvist, Christer Åslund samt Lars Troive, tidigare suppleant. Vid konstituerande styrelsesammanträde efter stämman valdes Åke Hörnell till styrelsens ordförande.

Styrelsen har därefter följande sammansättning:

Åke Hörnell. Teknologie hedersdoktor vid Chalmers samt grundare och huvudägare i Hörnell International AB i Gagnef och LC-Tec Holding AB med flera bolag i Borlänge. Åke Hörnell är en innovatör och har bl a utvecklat automatiskt nedbländande svetsglas.

Yngve Bergström. Teknologie doktor och docent i fysik, tidigare professor vid KTH i Mekanisk Metallografi samt professor vid Uppsala universitet i Materialvetenskap. Yngve Bergström är f n verksam vid Högskolan i Dalarna och arbetar med forskning och samverkan med näringslivet.

Lennart Karlsson. Teknologie doktor och professor i Datorstödd maskinkonstruktion vid Luleå tekniska universitet och vicerektor för näringslivssamverkan.

Lars Troive. Teknologie doktor i Datorstödd maskinkonstruktion och verksam som t f VD för bolaget sedan maj månad.

Bengt Wahlqvist. Civilingenjör och VD för Creator Teknisk Utveckling AB med inriktning på främst industriell produktutveckling. Bengt Wahlqvist har ett antal styrelseuppdrag som ledamot i t ex LC-Tec Holding AB och som ordförande i bolagen Scandinavian Demining Group AB och Electroprocess AB

Christer Åslund. Teknologie doktor och ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien. Christer Åslund har ett kommersiellt perspektiv och driver som VD Scandinavian Powdertech AB och Nordic Coating AB samt har styrelseuppdrag i bl a MPS S.A. i Frankrike. Christer Åslund är bl a medlem av American Powder Metallurgy Institute och European Powder Metallurgy Institute.

Stämman beslutade vidare att nyemittera 13.300.000 aktier av serie B mot kvittning av fordran till High Speed Forming 2000 AB och Hörnell Teknikinvest till en kurs om 0,30 SEK per aktie.

Styrelsen bemyndigades att genomföra nyemissioner av aktier, konvertibler eller skuldebrev förenade med option till nyteckning av aktier intill nästa ordinarie bolagsstämma. Vidare ändrades bolagsordningen avseende aktiekapitalets gränser, antalet aktier samt infördes omvandlingsförbehåll för innehavare av aktier av serie A.

Efter bolagsstämman erbjöds intresserade aktieägare en presentation i Bolagets lokaler för visning av verksamheten och den senaste maskinutvecklingen.


Karlskoga 2003-06-23


För ytterligare information kontakta:
Lars Troive, Hydropulsor AB, tel 0586-649 50 och 070-224 02 06


Hydropulsor utvecklar maskiner och maskinsystem som genererar ett snabbt repeterbart slag med hög energikoncentration. Tekniken baseras på adiabatisk teknologi och utgör en av framtida produktionsmetoder. Bolaget konstruerar, slutmonterar och säljer maskiner och maskinsystem med fokus på främst kompaktering av metallpulver för komponenter med mycket höga densitetskrav samt kapning med grad- och sprickfria snitt.

Kunderna återfinns exempelvis bland komponenttillverkare för fordon och hushållsmaskiner. Hydropulsors maskiner och maskinsystem har stora fördelar vid tillverkning av långa serier då maskinerna har hög produktionstakt och låg grad av materialspill. Bolagets produkter används främst av metallvaruindustrin. Dessutom testas produktionsprocesser för kompaktering av keramer och polymerer.


Hydropulsor AB utvecklar maskiner och maskinsystem som genererar ett snabbt repeterbart slag med hög energikoncentration. Tekniken är starkt anknuten till den adiabatiska teknologin som är en del av framtida produktionsmetoder.