Skanditek Industriförvaltning AB

Bolagsverket lämnar tillstånd om verkställande av fusionsplanen mellan Bure och Skanditek

Pressmeddelande   •   Jan 19, 2010 13:14 CET

Bolagsverket har idag lämnat tillstånd till Bure Equity AB (”Bure”) och Skanditek Industriförvaltning AB (”Skanditek”) att verkställa fusionsplanen mellan de två bolagen. Bolagsverket väntas registrera fusionen den 27 januari 2010. I samband med registrering av fusionen kommer Skanditek att upplösas och samtliga dess tillgångar och skulder att övergå till Bure.

Som följd av Bolagsverkets tillstånd och fusionens registrering enligt ovan kommer Skanditek att avnoteras från NASDAQ OMX Stockholm. Den sista dagen för handel i Skanditek-aktier vid NASDAQ OMX Stockholm den 22 januari 2010.

Under förutsättning att Skanditek avnoteras och Bolagsverket registrerar fusionen enligt ovan kommer aktieägare i Skanditek per den 27 januari 2010 (avstämningsdagen för fusionen) att erhålla 3 (tre) nya aktier i Bure för 4 (fyra) aktier i Skanditek. Utbokningen av de nya aktierna i Bure beräknas ske den 28 januari 2010 och från denna dag blir handel i de nya Bure-aktierna möjlig. Handel i nuvarande utestående Bure-aktier sker som vanligt och kommer inte att påverkas av fusionsprocessen.

I samband med fusionens genomförande utgår som tidigare meddelat en extra utdelning till Bures aktieägare om sammanlagt cirka 478 Mkr, motsvarande 9,50 kronor per aktie. Under förutsättning att Bolagsverket registrerar fusionen den 27 januari 2010 kommer utbetalning till den som är aktieägare i Bure per den 25 januari 2010 att ske den 28 januari 2010.

Stockholm den 19 januari 2010

SKANDITEK INDUSTRIFÖRVALTNING AB (publ)

För mer information, kontakta:

Patrik Tigerschiöld, verkställande direktör,
telefon 08-614 00 20, e-post patrik.tigerschiold@skanditek.se

Skanditek är ett industriförvaltningsbolag med ägarintressen i huvudsak i svenska företag. Affärsidén är att skapa långsiktig och god värdetillväxt genom industriell förvaltning av rörelsedrivande företag. Portföljen består av tio investeringar inom områdena elektronik, bio- medicinteknik och tjänster. Investeringarna utgörs av Bure Equity, AcadeMedia, Micronic, PartnerTech, Vitrolife, CMA Microdialysis, Theducation, The Chimney Pot, H.Lundén och Aptilo. Skanditek är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Skanditek ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande klockan 13:00 den 19 januari 2010