Boliden AB

Boliden Nordic Brass – konkurrenskraftigt nordiskt mässingsbolag

Pressmeddelande   •   Jun 27, 2003 10:09 CEST

Boliden och Hexagon bildar Boliden Nordic Brass AB – ett joint-venture mellan Boliden Gusum AB och Nordic Brass AB. Genom affären skapas ett starkt nordiskt mässingsbolag med förutsättningar att möta den ökande konkurrensen från den europeiska mässingsindustrin. Det nya bolagets årsomsättning uppskattas till 500 miljoner kronor. Produktionen koncentreras till en anläggning i Gusum. Verksamheten påbörjas snarast och merparten av förändringarna beräknas vara genomförd under 2003. Affären och den föreslagna strukturförändringen är förbehållen ett godkännande av berörda konkurrensmyndigheter.

Det nya bolagets produktion koncentreras till anläggningen i Gusum. Verksamheten i Västerås avvecklas och delar av produktionsutrustningen flyttas till Gusum. Genom att koncentrera produktionen till en anläggning skapas förutsättningar för att driva en långsiktigt lönsam mässingsverksamhet vidare och möta den ökande konkurrensen från främst europeisk mässingsindustri. Produktionskostnaderna i det nya bolaget bedöms vara i nivå med de mest lönsamma mässingsbolagen i Europa.

Verksamheten i det nya bolaget påbörjas snarast och merparten av förändringarna beräknas vara genomförd under 2003. Strukturkostnader kommer primärt att finansieras genom rörelsekapitalrationaliseringar. Fulla synergieffekter beräknas uppnås under 2004.

Boliden Gusums kopparrörsverksamhet, som inte ingår i affären, påverkas genom att produktionen flyttas till Bolidens kopparrörsanläggningar i Holland och Belgien medan försäljning och distribution för den nordiska marknaden kommer att ligga kvar inom Boliden Gusum AB.

Genom koncentration av produktionen uppstår en övertalighet bland de anställda vid båda anläggningarna. Totalt kommer cirka 160 personer att beröras. Inledande diskussioner har påbörjats med berörda fackliga organisationer och personal vid de båda företagen.

Till ny VD för Boliden Nordic Brass har utsetts Göran Ek, för närvarande verkställande direktör för Nordic Brass AB och till styrelseordförande har utsetts Bengt Olof Johansson, Direktör för Boliden Fabrication.

- Sammanslagningen av de två bolagen är ett sätt att möta en allt hårdare global konkurrens. Mässingsindustrin i Nordamerika påbörjade sin omvandling för åtskilliga år sedan. I Syd- och Mellaneuropa är konkurrenterna, om ännu många till antalet, betydligt större än de nuvarande nordiska aktörerna var för sig. Vi skapar en plattform för en långsiktigt lönsam nordisk aktör, säger Ola Rollén, VD och koncernchef för Hexagon.

- Affären är industriellt helt riktig och medför betydande synergier. Vi har nu påbörjat den nödvändiga omstruktureringen av den europeiska mässingsindustrin och vi ser en betydande framtida potential för mässingsverksamheten genom att ta aktiv del i denna process, säger Jan Johansson, VD och koncernchef för Boliden.

Hexagon och Boliden, som äger Boliden Nordic Brass till lika delar, kommer att redovisa sitt ägande i det nya bolaget som intressebolag. Omstruktureringen kommer endast marginellt att påverka bolagens resultatandel då det nya bolaget aktiverar omstruktureringskostnader.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Jan Johansson, VD och koncernchef Boliden: tel 08-610 16 02
Bengt Olof Johansson, Direktör Boliden Fabrication: tel 070 217 69 89
Ola Rollén, VD och koncernchef Hexagon: tel 08-601 26 20
Torbjörn Wistrand, Direktör – Operations Hexagon: tel 08-601 26 20