Boliden AB

Boliden och Outokumpu skapar världsledande gruv- och smältverksföretag

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2003 08:49 CEST

Boliden och Outokumpu har undertecknat ett Letter of Intent där Boliden avser förvärva Outokumpus gruv- och smältverksamheter inom zink och koppar och avyttra verksamheterna Fabrication och Teknikförsäljning till Outokumpu. Genom affären blir Outokumpu en betydande aktieägare i det nya Boliden.

Nya Boliden blir genom affären ett av världens ledande smältverksföretag och den fjärde största gruvproducenten av zink i världen. Vidare skapas ett starkare företag med ökad finansiell och operationell handlingskraft samt med framtida tillväxtpotential.

De tillgångar som Boliden avser att förvärva från Outokumpu kommer att fördubbla Bolidens storlek och är:

- zinkgruvan Tara på Irland;
- zinksmältverken i Kokkola, Finland och i Odda, Norge;
- Outokumpu Zinc Commercial i Nederländerna;
- kopparsmältverket i Harjavalta, Finland; och
- kopparraffineringsverket i Pori, Finland.

De tillgångar som avses förvärvas från Outokumpu har värderats till cirka 6,7 miljarder kronor (MEUR 736). Boliden avser erlägga betalning
genom:
- en riktad nyemission till Outokumpu representerande 49 procent av samtliga aktier och röster i nya Boliden, värderade till cirka 2,8 miljarder kronor (MEUR 307) och motsvarande en premie om cirka 25 procent jämfört med stängnings-kursen för Boliden-aktien vid Stockholmsbörsen den 5 september 2003;
- ett banklån om cirka 3,4 miljarder kronor (MEUR 373); och
- ett förlagslån om cirka 500 miljoner kronor (MEUR 56) till Outokumpu. Härutöver planeras en nyemission, som kommer att vara garanterad, i storleksordningen 1,4 miljarder kronor (MEUR 150) med företrädesrätt för aktieägarna i nya Boliden, såsom en integrerad del i affären. Transaktionerna medför att Bolidens finansiella ställning förstärks, varmed nya Boliden kommer att få en skuldsättningsgrad (nettoskuld/eget
kapital) understigande 100 procent.

I syfte att renodla sin verksamhet avser Boliden att avyttra verksamheterna Fabrication och Teknikförsäljning till Outokumpu. Dessa tillgångar hade 2002 en omsättning om 2,5 miljarder kronor (MEUR 270) och är:

- Boliden Fabrication (kopparrörs- och mässingprodukter) i Sverige, Belgien, Nederländerna och Storbritannien; och
- Boliden Contech (teknikförsäljning) i Sverige.

Som betalning för de enheter som Boliden avser att avyttra till Outokumpu kommer Boliden att erhålla 5 miljoner aktier i Outokumpu Oyj, motsvarande cirka 2,8 procent av samtliga aktier och röster. Detta aktieinnehav är värderat till cirka 450 miljoner kronor (MEUR 49) baserat på stängningskursen för Outokumpu-aktien vid Helsingforsbörsen per den 5 september 2003.

Nya Bolidens nettoomsättning proforma för 2003 uppskattas till cirka 14,7 miljarder kronor (MEUR 1 600) och kommer att fördela sig med cirka 80 procent från smältverk och cirka 20 procent från gruvor. Till följd av transaktionen kommer 2 200 anställda inom Outokumpu att vara anställda i nya Boliden. Totalt kommer antalet anställda i den nya koncernen att öka med netto cirka 1 000 personer till cirka 4 800 personer.

Årliga synergier, huvudsakligen från optimering inom råvaror och produktion, uppskattas kunna uppgå till cirka 225 - 275 miljoner kronor (MEUR 25 - 30). Nya Boliden förväntas också skapa synergier i samband med framtida expansionsinvesteringar, framför allt inom Affärsområde Smältverk.

- Affären är industriellt logisk och väl motiverad i den pågående konsolideringen av världens gruv- och smältverksindustri. I nya Boliden sammanförs nu tillgångar av världsklass som med ökad konkurrenskraft från en stark nordisk bas kommer att kunna skapa en uthållig lönsamhet och en betydande tillväxtpotential. Nya Boliden får också en stark industriell huvudägare med lång erfarenhet och stor kunskap från gruv- och smältverksindustrin. Tillsammans skapar detta mervärde för såväl aktieägare, kunder som anställda säger Jan Johansson VD och koncernchef för Boliden.

- Outokumpus strategi prioriterar lönsam tillväxt inom verksamhetsområden med god marknadstillväxt och fokuserar mot produkter och tjänster inom metallurgiområdet med högre förädlingsvärde. Genom affären kan vi ytterligare fokusera på tillväxt inom våra huvudområden rostfritt stål och förädlade kopparprodukter med en ökad finansiell flexibilitet. Samtidigt ser vi en betydande potential i vårt ägande i nya Boliden, säger Jyrki Juusela, VD och koncernchef för Outokumpu.

Parterna föreslår att nya Bolidens styrelse till en början kommer att bestå av fyra ledamöter nominerade av Outokumpu, tre ledamöter nominerade av Bolidens nuvarande aktieägare samt arbetstagarrepresentanter. Ordföranden kommer att väljas från de ledamöter som nomineras av Outokumpu. Till vice ordförande kommer Carl Bennet, nuvarande ordförande i Bolidens styrelse, att föreslås. Jan Johansson, nuvarande VD och koncernchef i Boliden, kommer att fortsätta som VD och koncernchef för nya Boliden samt även ingå i nya Bolidens styrelse. Tom Niemi, från Outokumpu, kommer att utses till vice VD.

Operativt ledande befattningshavare i nya Boliden föreslås vara följande
personer: VD Jan Johansson, vVD Tom Niemi, ekonomi- och finansdirektör Jan Öhman, affärsområdeschef Koppar Jukka Järvinen, affärsområdeschef Zink Harri Natunen, affärsområdeschef Gruvor Svante Nilsson samt marknadsdirektör Lars-Göran Björkqvist.

Slutligt överlåtelseavtal mellan parterna förväntas undertecknas i samband med att de slutliga villkoren och finansieringen av transaktionen fastställts. Detta förväntas ske under oktober 2003. Affären beräknas vara slutligt genomförd omkring årsskiftet 2003/2004. Affären är villkorad av bland annat godkännande från Bolidens och Outokumpus respektive styrelser, beslut av aktieägarna i Boliden och att finansiering erhållits. Vidare krävs godkännande från berörda konkurrensmyndigheter.

Enskilda Securities är finansiell rådgivare till Boliden och Alfred Berg är finansiell rådgivare till Outokumpu i samband med affären.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Boliden
Jan Johansson, VD och koncernchef
tel. +46 8 610 16 02, mobile +46 70 555 02 02
e-mail: jan.c.johansson@boliden.se

Ulf Söderström, Informationsdirektör
tel +46 8 610 15 57, mobile +46 70 618 95 95
e-mail: ulf.soderstrom@boliden.se
www.boliden.se

Outokumpu
Eero Mustala, Informationsdirektör
tel. + 358 9421 24 35
e-mail: eero.mustala@outokumpu.com

Johanna Sintonen, chef investerar- och mediarelationer
Tel. +358 9 421 2438, mobil +358 40 530 0778
e-mail johanna.sintonen@outokumpu.com
www.outokumpu.com

Inbjudan till press- och telefonkonferens

Stockholm, Sverige
Jan Johansson, VD för Boliden och Risto Virrankoski, vice VD för Outokumpu, kommer att presentera affären vid en presskonferens idag den 8 september 2003 kl. 10.00 (svensk tid) på Berns salonger. Adress: Berns salonger, Kammarsalen, Berzelii Park, Stockholm. Presentationen kommer att hållas på svenska. Deltagande är även möjligt via telefon genom att ringa 08 5052 0114 (slå riktnumret för att delta i konferensen) och från utlandet +44 (0) 207 1620 182.

Espoo, Finland
Dr. Jyrki Juusela, VD för Outokumpu, kommer att presentera affären vid en presskonferens idag den 8 september 2003 kl. 14.00 (finsk tid) på Outokumpus huvudkontor i Espoo, Finland. Adress: Riihitontuntie 7 B, 02201 Espoo. Presentationen kommer att hållas på finska.

Telefonkonferens

Boliden
En telefonkonferens, som är öppen för allmänheten, kommer att ledas av Bolidens VD Jan Johansson. Telefonkonferensen startar kl. 17.30 (svensk tid). För de som önskar delta hänvisas till telefonnummer 08 505 20 114 (Sverige, slå riktnumret för att delta i konferensen) eller +44 (0) 20 7162 0192 (Storbritannien, USA och Kanada) 10 minuter före öppnandet av telefonkonferensen. Lösenordet för telefonkonferensen är "Boliden".

För de som inte har möjlighet att delta, kommer en inspelning av telefonkonferensen att vara tillgänglig under 5 arbetsdagar fram till och med 15 september 2003. Telefonnummer för att avlyssna inspelningen är +44 (0) 20 8288 4459 och koden är 352 412.

Outokumpu
En telefonkonferens på engelska, som är öppen för allmänheten, kommer att ledas av Outokumpus VD Dr. Jyrki Juusela. Telefonkonferensen startar kl. 17.00 (finsk tid). För de som önskar delta hänvisas till telefonnummer +44 20 7162 0190 (Europa) eller +1 334 420 4951 (USA och
Kanada) 10 minuter före öppnandet av telefonkonferensen. Lösenordet för telefonkonferensen är "Outokumpu".

För de som inte har möjlighet att delta, kommer en inspelning av telefonkonferensen att vara tillgänglig under 2 arbetsdagar fram till och med 10 september 2003. Telefonnummer för att avlyssna inspelningen är +44 20 8288 4459 (Europa), +1 334 323 6222 (USA och Kanada) och koden är 967 682.

Representanter från media, analytiker, banker och aktieägare är välkomna att delta i alla evenemang.