Bollnäs kommun

Bollnäs kommun mot spridningen av miljögiftet silver

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2006 15:06 CET

Samsung bedriver just nu en reklamkampanj för sina vattensnåla tvättmaskiner med systemet SilverWash. Bollnäs kommun och branschorganisa­tionen Svenskt vatten avråder dock bestämt konsumenter från att köpa tvättmaskiner och andra produkter som sprider silver i miljön.

Silver är ett miljöfarligt ämne som är mycket giftigt för bakterier och andra mikroorganismer som lever i mark och vatten. Eftersom bakterier bryter ner syreförbrukande kolföreningar i avloppsvatten så är de jätteviktiga i alla reningsprocesser – både i tätorternas renings­verk och i de infiltrationsanläggningar eller markbäddar som används för att rena avloppsvatten från enstaka hus. Om man släpper ut silver i avloppsvattnet så kan bakterierna i renings­processen skadas så att avloppsvattnet inte renas lika bra. Dessutom hamnar silvret i det näringsrika slam som bildas i reningsverken och det kan i värsta fall innebära att slammet inte längre kan nyttiggöras som växtnäring på mark som behöver näringstillförsel, utan slammet måste deponeras. Då måste växtnäring tillföras genom mineralgödsel istället, vilket kräver långväga transporter och urholkar en ändlig naturresurs.

Idag återvinns växtnäringen i allt slam som produceras i Bollnäs kommuns tio reningsverk lokalt. En stor del används för att bereda näringsrik anläggningsjord för växtskikt, resten sprids på åkermark. Om miljögiftet silver kommer in i detta kretslopp kan vi tvingas att bryta kretsloppet. Om slammet måste deponeras så kommer va-kostnaden att öka markant för invånarna i Bollnäs kommun.

Det är mycket viktigare för miljön att undvika att släppa ut silver i avlopps­vattnet än att spara vatten, enligt va-chef Maria Eklund.
Avfallsvätskor som innehåller silver, exempelvis från fotofram­kallning, måste tas om hand och lämnas som farligt avfall i den röda boxen som BORAB tillhandahåller. Avfallsvätskor som innehåller silver eller andra metaller får absolut inte släppas ut med avlopps­vattnet.

För ytterligare information, kontakta:
Maria Eklund, va-chef, Tekniska förvaltningen i Bollnäs kommun
tel 0278 – 253 17, e-post maria.eklund@bollnas.se

Pressmeddelanden från Svenskt vatten:
http://www.newsdesk.se/view/pressrelease/113802
http://www.newsdesk.se/view/pressrelease/114409

Konsumentverket Råd och rön:
http://www.radron.se/templates/news____6722.asp

Avsändande enhet: Tekniska förvaltningen