Borås Stad

Borås Stad tar helhetsgrepp för att lyfta skolan

Pressmeddelande   •   Jun 03, 2013 12:53 CEST

Rektor som en pedagogisk ledare. Mer tid för lärarna att undervisa. Högre status och högre lön. Mindre administrativt arbete, mer analys och åtgärder.

Det är delar i Borås Stads plan för bättre resultat i skolan. Målen är att den kommunala grundskolan är förstaval för både elever och föräldrar, och att alla elever blir behöriga till ett nationellt gymnasieprogram.

- Bra kan bli bättre. Vi är stolta men inte nöjda – vi vet att vi har bra förutsättningar som vi kan bygga vidare på, säger ansvariga kommunalrådet Lena Palmén (S).

Handlingsplanen skjuter framför allt in sig på tre målområden:

·  Rektors uppdrag – rektor ansvarar för att varje elev har trygghet och studiero

·  Läraryrkets status – lärarens arbete i klassrummet är det viktigaste för att en elev ska lyckas

·  Resultat – varje elev ska få möjligheter att nå så långt i sin kunskapsutveckling som möjligt.

Roller och uppdrag i skolan ska definieras för varje nivå och befattning. Samtidigt vill man utreda hur skolorna ska vara organiserade för att arbeta på ett gemensamt sätt; hur en skolenhet ska se ut och hur många elever en rektor kan vara ansvarig för.

- Genom ett samlat grepp vill vi skapa en likvärdighet mellan olika skolor i kommunen, ett ramverk de kan hålla sig till, beskriver kommunalrådet Annette Carlson (M).

Utredningen ska gå igenom den dokumentation som lärare och skolor gör idag för att minska det administrativa arbetet. Där ska också ökad tillgång till modern teknik underlätta. Rektorer ska få administrativt stöd för att hinna fokusera på att vara pedagogiska ledare.

I takt med att resultaten förbättras ska Borås Stad höja lönenivån för lärare, som idag ligger lågt i jämförelse med andra kommuner.

- Vi vill koppla detta till att vi ser att resultatet går upp och att eleverna vill välja vår skola, säger Lena Palmén.

Åtgärderna har arbetats fram under våren av olika referens- och arbetsgrupper.

- Engagemanget i grupperna är stort, och det finns en samsyn om vad som behöver göras, säger kommunchef Svante Stomberg, som lett det arbetet.

Handlingsplanen ger klara uppdrag om vad som ska uträttas: tydligt definiera rektors uppdrag och andra roller i skolan, skapa en gemensam struktur för hela Borås Stad om hur grundskolor ska vara organiserade, minska lärarnas administrativa arbete och istället öka analys och åtgärder, med mera.

Det finns också en skarp tidplan med datum när olika milstolpar ska passeras, en del redan i höst. Bo Drysén, som är stadsdelschef i Norr och därmed ansvarig för kommungemensamma skolfrågor, kommer att frikopplas i ett år för att ansvara för arbetet.

- Det finns en stor potential. Att alla elever ska vara behöriga är bara ett delmål – vi vill nå längre än så, påpekar han.

Utöver handlingsplanen arbetar alla förvaltningar och bolag i Borås Stad med ett särskilt fokus på skolan de närmaste åren. Arbetet kan också öppna för ny kunskap om utvecklingsområden som leder till nya åtgärder.

- Vi är först i landet att ta ett sådant här helhetsgrepp, även om vi i delar har inspirerats av arbetet i andra kommuner, säger Lena Palmén.

Mer information lämnas av Lena Palmén, 0768-88 70 23, Annette Carlson, 070-348 70 24, Svante Stomberg, 070-581 57 32, och Bo Drysén, 033-35 37 01.