Borås Wäfveri AB

Borås Wäfveri omstrukturerar – minskar antalet anställda samtidigt som den textila produktionen koncentreras

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2004 15:29 CEST

Borås Wäfveri AB´s styrelse har beslutat inleda MBL-förhandlingar om avveckling av produktionen vid Ryda fabriken i Borås. Detta är ett led i koncernens strävanden mot att koncentrera all textil produktion till fabriken i Estland.

Koncernens finansiella ställning har stärkts betydligt genom avyttringen av handelsrörelsen och möjliggör nu att slutfasen av omstruktureringen av industrirörelsen kan prioriteras.

De främsta orsakerna till avvecklingen är minskande volymer, höga tillverkningskostnader och ständigt ökande konkurrens från lågkostnadsländer.

Totalt kommer ca 120 personer, såväl personal i produktionen som tjänstemän, att beröras av avvecklingen i Borås. Förhandlingar kommer att inledas omgående. Cirka 5 – 10 tjänster kommer att vara kvar, främst inom logistik, planering och produktutveckling.

Nedläggningen är ytterligare ett led i det åtgärdsprogram som genomförs för att skapa lönsamhet i koncernen. Genom att tillföra ytterligare produktionsvolym till den estniska fabriken uppnås ett högre kapacitetsutnyttjande vilket kommer att få en positiv effekt på resultatutvecklingen.

I den estniska verksamheten pågår ett rationaliseringsprogram bland annat innebärande att antalet anställda kommer att minska från 4500 i början av året till ca 3000 vid utgången av 2005.

Den totala kostnaden för avveckling och samordning av produktion beräknas uppgå till ca 80 MSEK. Genom det ökande kapacitetsutnyttjandet och de kostnadsreduktioner som avvecklingen innebär förväntas återbetalningstiden uppgå till cirka två år. Kostnaden kommer i sin helhet att belasta resultatet under 2004.

Borås den 12 oktober 2004
Borås Wäfveri AB ( publ )

Styrelsen

För ytterligare information
Tf VD och koncernchef Thomas Widstrand 033-17 03 27, 0705-47 18 10
Ordförande Stig-Arne Blom 0705-25 16 15