Landstinget i Kalmar län

Borgerligt budgetförslag: Akutmottagningen i Oskarshamn öppen, BB i Västervik kvar dygnet runt

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2003 16:52 CEST

Förlossningsverksamheten ska vara kvar i Västervik. Oskarshamns sjukhus ska vara kvar som akutsjukhus, med en akutmottagning som är öppen dygnet runt.

Detta är några av punkterna i det budgetförslag som den borgerliga majoriteten inom Landstinget i Kalmar län presenterade vid budgetberedningens sammanträde under tisdagen och onsdagen.

Sammantaget beräknas budgetförslaget ge kostnadsminskningar med mellan 178,5 till 198,5 miljoner kronor.

Landstingsrådet Anders Andersson (kd) väljer dock att tona ned möjligheterna till en snabb rehabilitering av landstingets ekonomi.

- Erfarenheterna från andra sjukvårdshuvudmän visar hur svårt det är att göra strukturförändringar inom sjukvården och att det tar tid innan förändringar får effekter på ekonomin. Därför uppskattar vi att kostnadsminskningarna kommer att kunna hamna inom intervallet 120 till 200 miljoner kronor.

I korthet innebär förslaget följande kostnadsminskningar;

Primärvård 36 miljoner kronor (mkr)

Psykiatri 5 mkr

Medicinska specialiteter 41 – 57 mkr

Kirurgiska specialiteter 19,4 - 23,4 mkr

Operation/anestesi,

akutmottagning och akut kirurgi 25,0 mkr

Övriga verksamheter 22,1 mkr

Vardagsrationaliseringar 30 mkr

Eget förslag från landstingsdirektören
Landstingsdirektör Johan Assarsson presenterade sitt förslag till kostnadsreduceringar på budgetberedningens sammanträde. Förslaget innebär kraftigare strukturförändringar, större kostnadsutjämningar mellan den norra och södra delen av länet och en större koncentration av slutenvården än i den borgerliga majoritetens förslag. Totalt innebär tjänstemannaförslaget kostnadsreduceringar på drygt 255 miljoner kronor.
länk: landstingsdirektörens förslag

Majoritetens förslag
Efter det att landstingsdirektören presenterat sitt förslag har politikerna som planerat gjort sina bedömningar. Dock är det enbart de fyra borgerliga partierna som står bakom förslaget. På budgetberedningen förklarade socialdemokraterna och vänsterpartiet att man kommer att presentera egna budgetförslag först till landstingsstyrelsens sammanträde den 5 november.

Oskarshamns sjukhus
Oskarshamns sjukhus är kvar som akutsjukhus med akutmottagning dygnet runt genom medicinjour och distriktsläkarjour samt kirurgbakjour natt. Efter klockan 17.00 kommer akutmottagningen att bemannas av befintlig distriktsläkarjour.

Även hjärtverksamheten bibehålls.

Däremot kommer ingen operationsverksamhet längre att ske nattetid. Vårdavdelningar inom ortopedi, kirurgi och medicin behålls också. Antalet vårdplatser föreslås dock reduceras från 112 till cirka 70 vårdplatser.

Primärvård
Primärvården, med distriktsläkare och distriktssköterskor, är basen i hälso- och sjukvården. Den nuvarande organisationsmodellen förändras till en sammanhållen verksamhet, med allmänläkarverksamhet, distriktsvård och barnhälsovård i samma organisation. Ett väl fungerande teamarbete mellan dessa funktioner är till gagn för patienterna, heter det i budgetförslaget.

Vidare begränsas distriktsläkarjourerna i Nybro och Borgholm. Efter klockan 19.00 ska patienterna hänvisas till akutmottagningen på det närmast liggande sjukhuset. En särskild utredning ska göras kring primärvårdsjouren i Vimmerby.

Ersättningssystemet till primärvårdens enheter ska förändras och tydligare uppdragsbeskrivningar för respektive verksamheter ska tas fram.

Psykiatrin
Under 2004 ska en utredning göras för att belysa verksamhetens framtida inriktning och omfattning. Detta gäller såväl barn- och ungdomspsykiatrin som vuxenpsykiatrin.

Kostnaderna för psykiatrin på Västerviks sjukhus ska minska med 5 mkr. Bakgrunden är att kostnaderna – mätt i kostnad per invånare - för psykiatrin inom det norra hälso- och sjukvårdsområdet är så mycket större än kostnader inom det södra hälso- och sjukvårdsområdet.

Medicinska specialiteter
Denna rubrik står för verksamheterna internmedicin, geriatrik/rehab och infektion.

På Oskarshamns sjukhus ska det även i fortsättningen finnas en akutmottagning med medicinsk primärjour och bakjour, med ansvar bland annat för hjärtsjukvården, liksom vårdavdelningar för hjärtsjukvård och allmänmedicin.

Här föreslår den politiska majoriteten att kostnaderna för infektionskliniken vid Länssjukhuset ska reduceras med 14 mkr i första hand genom minskning av antalet vårdplatser. Det som ska vara kvar är cirka 25 procent av nuvarande patientvårdande verksamhet, konsultverksamhet för hela länet och Smittskyddssektionen.

När det gäller övriga medicinska specialiteter ska verksamheterna i Västervik och Oskarshamn börja en anpassning mot den kostnadsnivå (mätt i kostnad per invånare) som finns på Länssjukhuset i Kalmar. Kostnadsnivån i Västervik ska minskas med mellan 15-25 mkr och i Oskarshamn med mellan 8-14 mkr.

Barnkliniken i Västervik ska reducera sina kostnader till den nivå som finns vid barnkliniken i Kalmar vilket innebär kostnadsreduceringar med 3,5 mkr.

Slutenvården inom hudkliniken koncentreras till Kalmar. Vidare minskas kostnaderna för hudverksamheten med 0,8 mkr i Västervik.

Kirurgiska specialiteter
Kirurgi/urologi Inom kirurgi/urologi i Västervik och Oskarshamn görs en kostnadsreducering inom intervallet 7-11 mkr

Nuvarande kirurgavdelning på Oskarshamns sjukhus bibehålls i reducerad form med inriktning att klara cancerpatienter och palliativ vård i livets slutskede.

Ortopedi. Den ekonomiska ramen för länets ortopedi behålls oförändrad och ortopedkliniken i Oskarshamn blir en elektiv (planderad vård) enhet och profileras för att utgöra en resurs för hela länet. Verksamheten i Oskarshamn ska ha ett tydligt ansvar såväl för basortopedi som för tunga plastiker. Ortopedklinikens vårdavdelning på Oskarshamns sjukhus bibehålls och ska även i fortsättningen ha sjudagars vård.

Kvinnosjukvård. Kostnaden för kvinnosjukvården (bla. gynekologi och BB) på Västerviks sjukhus ska minska med 6,6 mkr.

Öron – näsa – hals. Öron- näsa - halsverksamheten (inklusive audiologi) byggs upp som en länsövergripande klinik med verksamhet vid de tre sjukhusen. Förslaget innebär en kostnadsreducering på 5,5 mkr.

Ögonsjukvården kommer även i fortsättningen att bedrivas vid två kliniker, men slutenvården, två vårdplatser, kommer att förläggas till Västervik. Förslaget innebär en kostnadsminskning på 0,5 mkr.

Operation/anestesi, akutmottagning och akut kirurgi
Akutmottagningen vid Oskarshamns sjukhus kommer, förutom att ha medicinsk primärjour dygnet runt, att bemannas med distriktsläkarjour kvällar och nätter.

Kostnadsminskningar på 25 mkr sker bland annat genom att det i fortsättningen inte kommer att finnas någon akut operationsverksamhet nätter och helger vid Oskarshamn sjukhus

På Oskarshamns sjukhus kommer det inte att finnas någon anestesiläkare i jour, istället en anestesisjuksköterska i jour alla dagar. Primärjouren vid kirurgkliniken dras in från och med kl 17.00 och befintlig distriktsläkarjour ersätter kirurgins primärjour. Anestesi- och kirurgläkare bakjour nattetid i hemmet.

Vardagsrationaliseringar
Landstinget i Kalmar län har tidigare beslutat att genomföra så kallade vardagsrationaliseringar för all verksamhet. Effekterna blev omkring 30 mkr lägre än beräknat och därför åläggs nu samtliga verksamhetsgrenar fortsätta arbetet med att verkställa detta.

Övrig verksamhet
Kostnadsminskningar på totalt 22,1 mkr bland annat genom förändringar av landstingets administrativa verksamhet och genom minskad anslagsgivning, enligt följande sammanställning;

Folktandvården 4,6 mkr

Diagnostiskt centrum och röntgen 2 mkr

Administrativ översyn och politisk organisation 6 mkr

Tjänstebilar, kurser och konferenser 3,0 mkr

Minskade anslag till KLB och Regionförbundet 5,0 mkr

Minskad ram för informationsverksamheten 1,5 mkr

Tydliga patientvinster
Den borgerliga majoriteten betonar att budgetförslaget ger tydliga patientvinster jämfört med Ledningsbolagets scenarier och lyfter fram följande punkter;

Västerviks sjukhus har också i framtiden fullvärdig BB/förlossning samt barnklinik

Ögonkliniken på Västerviks sjukhus och LSK förblir två kliniker

Oskarshamns sjukhus är kvar som akutsjukhus med akutmottagning dygnet runt genom medicinjour och distriktsläkarjour samt kirurgbakjour natt

Hjärtverksamheten på Oskarshamns sjukhus bibehålls

Ortopedkliniken i Oskarshamn profileras för att utgöra en resurs för hela länet

Öppenvårdsmottagningarna på Oskarshamns sjukhus fortsätter i form av konsultmottagningar och en gemensam enhet för denna verksamhet skapas

Vårdplatserna inom BUP i Kalmar bibehålls

Ingen nedläggning av vårdplatser inom psykiatrin

Upplysningar
Anders Andersson, landstingsstyrelsens ordförande och landstingsråd (kd)
070-249 82 12

Johan Assarsson, landstingsdirektör 070-249 17 24

Leif Knutsson, informationschef 070- 205 94 90