Finansinspektionen

Borse Dubais pressmeddelande var ett offentligt erbjudande

Pressmeddelande   •   Aug 23, 2007 08:51 CEST

Borse Dubais pressmeddelande den 9 augusti 2007 var ett offentligt uppköpserbjudande. Därmed har Borse Dubai överträtt lagen om offentliga uppköpserbjudanden. Borse Dubai har därefter uppfyllt
de skyldigheter som följer av lagen och därför vidtar FI inga åtgärder.

Finansinspektionen bedömer att det pressmeddelande som Borse Dubai offentliggjorde den 9 augusti var ett offentligt uppköpserbjudande i enlighet med definitionen i lagen om offentliga uppköpserbjudanden.

När Borse Dubai offentliggjorde pressmeddelandet hade bolaget inte åtagit sig att följa de regler som Nordic Exchange Stockholm har fastställt. FI konstaterar att Borse Dubai därmed har överträtt lagen.

Den 17 augusti 2007 offentliggjorde Borse Dubai det som är avsett att uppfattas som ett offentligt uppköpserbjudande. I samband med det åtog sig Borse Dubai att följa Nordic Exchange Stockholms regler. Överträdelsen har därmed rättats till. Därför avstår FI från att besluta om en särskild avgift för Borse Dubai och från att besluta att Borse Dubai inte får företräda de aktier bolaget innehar i OMX AB.

Läs beslutet på www.fi.se


Fakta
Lagen om offentliga uppköpserbjudanden ska säkerställa att en budgivare ger aktieägare tillräcklig tid och information för att fatta ett välgrundat beslut om erbjudandet. Vidare får marknaderna inte otillbörligt påverkas så att marknadernas normala funktionssätt snedvrids.


Helena Östman,
Informationschef
Tel 08-787 82 20
Mob 070-398 08 19