Finansdepartementet

Bosse Ringholm till Luxemburg den 7 oktober

Pressmeddelande   •   Okt 03, 2003 13:28 CEST

Bosse Ringholm deltar på tisdag den 7 oktober i Ekofinmötet i
Luxemburg. Finansministrarna ska där bl.a. diskutera det tillväxtinitiativ som Italien lanserade i början av sitt ordförandeskap. En lägesrapport ska behandlas av Europeiska rådet den 16-17 oktober och en slutrapport från Ekofin förväntas presenteras i november.

Initiativet syftar främst till att öka investeringarna i infrastruktur, framför allt transportnät, samt i forskning och utveckling. Förslaget innebär bl.a. förbättrade finansiella och regleringsmässiga villkor för investeringar och utveckling av Transeuropeiska nätverk (TENs) samt insatser för forskning och utveckling, särskilt med stöd från Europeiska investeringsbanken (EIB).

- Sverige välkomnar att ordförandeskapet sätter fokus på i
EU inom ramen för Lissabonstrategin, säger finansminister Bosse Ringholm. Men vi tycker att perspektivet blir väl snävt om det bara ska handla om infrastruktur. Istället bör vi satsa på breda åtgärder som inriktas på att stärka den långsiktiga potentialen för tillväxt.

Ekofinrådet ska också anta ett yttrande från Kommittén för ekonomisk politik, byggt på ett förslag från kommissionen, om hur samarbetet inom det sociala området (social delaktighet, säkra och hållbara pensioner, hälso- och sjukvård samt äldreomsorg) ska kunna samordnas.

Finansministrarna ska också diskutera ett kompromissförslag från det italienska ordförandeskapet som gäller ett nytt direktiv om marknaderna för finansiella instrument.

Direktivet ska ersätta direktivet (93/22/EEG) om investeringstjänster inom värdepappersområdet och innehåller regler om värdepappersföretag och reglerade marknader ( bl.a. börsen). Direktivet förväntas få stor inverkan på finansmarknaderna i Europa.

Finansministrarna ska vidare diskutera ett förslag som handlar om en harmonisering av reglerna för lågmoms. Syftet med förslaget är att alla länder ska omfattas av samma möjligheter till lågmoms och att dessa möjligheter ska vara begränsade. I praktiken innebär förslaget att listan över vad som får omfattas av lågmoms utvidgas i viss mån, men samtidigt att alla de särskilda möjligheter som många länder har till lågmoms på vissa specifika områden tas bort.

En skattefråga som finansministrarna ska debattera handlar om ett förslag från kommissionen om ändringar i moder/dotterbolagsdirektivet, som syftar till att flera företag ska omfattas av direktivets bestämmelser. Syftet med direktivet är att utdelning som lämnas mellan närstående företag som finns i olika medlemsstater inte ska beskattas mer än en gång i ett EU-land.

Pressträff:

En pressträff anordnas med Bosse Ringholm efter mötet.

Tid: Kl. 12.30 (ca)
Plats: OBS! Nytt mötescenter. Pressrummet i Centre de Conférences Kiem, rue Carlo Hemmer

Eva Rosengren
Pressekreterare
08-405 16 25
070-657 08 95

Sandro Wennberg
Pol. sakkunnig
08-405 34 38
070-333 00 84

Peter Holmgren
Kansliråd
08-405 14 80

Vill du veta mer om regeringens politik och arbetet i Regeringskansliet, kontakta en minister eller se webbutsändningar från presskonferenser och seminarier? Gå in på http://www.regeringen.se