Drott AB

Bostads AB Drott fortsätter att sälja fastigheter till bostadsrättsföreningar

Pressmeddelande   •   Maj 04, 2004 15:34 CEST

Bostads AB Drott har under april månad avyttrat fyra bostadsfastigheter för sammanlagt 155 Mkr till bostadsrättsföreningar. Försäljningarna ger en bokföringsmässig vinst om 26 Mkr. Av de sålda fastigheterna är samtliga belägna i Stockholms kommun. Fastigheterna har avyttrats till ett genomsnittligt pris som är drygt 20 procent högre än värdet enligt utförd extern värdering vid årsskiftet 2003/2004. Fastigheterna har en uthyrbar area om totalt 7 900 kvm, varav 6 500 kvm bostadsarea.

Hittills under året har Bostads AB Drott avyttrat nio fastigheter för sammanlagt 450 Mkr. Försäljningarna har skett till priser som i genomsnitt överskridit bedömt marknadsvärde vid det senaste årsskiftet med nära 23 procent och inneburit en sammanlagd försäljningsvinst om 83 Mkr.


Kommentar från Bostads AB Drotts VD, Daniel Skoghäll: Intresset från bostadsrättsföreningar att köpa bostadsfastigheter är mycket stort, vilket understryks av vårens genomförda försäljningar. Vi kommer fortsatt att sälja enstaka bostadsfastigheter som ej bedöms vara förvaltningseffektiva eller som saknar utvecklingspotential.


Ytterligare information:
Daniel Skoghäll, Verkställande direktör, tfn 08-508 93 010
Bengt Evaldsson, CFO, tfn 08-508 93 020


Bostadsaktiebolaget Drott (publ) äger, förvaltar och förädlar bostadshus i svenska tillväxtområden. Koncernens fastighetsbestånd omfattar totalt cirka 1 020 000 kvm uthyrbar area, varav cirka 868 000 kvm utgörs av bostäder. Det samlade lägenhetsbeståndet uppgår till 12 435 lägenheter per den 30 april 2004. Bolagets aktier noteras på Stockholmsbörsens O-lista med första noteringsdag den 6 maj 2004.