Sveriges Byggindustrier

Bostadssektorn – en mjölkko!

Pressmeddelande   •   Jun 23, 2003 14:15 CEST

Staten tar totalt in närmare 37 miljarder kronor per år netto av bostadssektorn. Fastighetsskatten, energiskatten och byggmomsen är de största inkomstkällorna. Det visar en färsk undersökning från Sveriges Byggindustrier (BI).

Under mitten av 1960-talet och fram till början av 1990-talet byggdes det i genomsnitt 65 000 bostäder per år. På den tiden subventionerade staten både byggandet och boendet. Räntebidraget var i början av 1990-talet en betydande utgift för staten. Som mest (1993) betalade staten ut omkring 34 miljarder kronor i räntebidrag. Sedan dess har utbetalningarna sjunkit till en nivå på bara 2 miljarder kronor (2002). Från att varit en tung utgiftspost för staten har bostadssektorn istället blivit en viktig inkomstkälla.

– Debatten om att det är dyrt att bygga borde istället handla om att det är dyrt att bo säger Jessica Johansson, ansvarig för bostadsfrågor på Sveriges Byggindustrier. I Sverige utgör boendekostnaden cirka 30 procent av hushållens totala konsumtion. Detta kan jämföras med genomsnittet inom EU där boendekostnaden utgör cirka 23 procent av hushållens konsumtionsutgifter.

I början av 1990-talet var statens utgifter för bostadssektorn drygt 45 miljarder kronor. Skatteinkomsterna var då cirka 38 miljarder, vilket innebar ett underskott på cirka 7 miljarder kronor gentemot bostadssektorn. Idag är situation helt annorlunda. Bostadssektorn har blivit en mjölkko för staten.

– Att det byggs så få bostäder idag, trots att behovet är stort, beror vare sig på slumpen eller att byggföretagen inte vill bygga utan snarare på politiska beslut. Dessa beslut styr bland annat detalj- och översiktsplaner, markpriser och skatte- och bidragssystem avslutar Jessica Johansson.

Inkomster (mkr)

Moms på nyproduktion och underhåll 9 200

Moms på förvaltning 570

Moms på sophantering 873

Moms på vatten 1 828

Energiskatt 17 865

Vinstskatt för kommunala och privata ’ fastighetsägare & schablonskatt på ’ bostadsrättsföreningar 1 354

Fastighetsskatt 18 670

Stämpelskatt 2 439

Reavinstskatt 9 040

Förmögenhetsskatt 3 240

Arvsskatt 891

Gåvoskatt 153

Totala inkomster 66 123


Utgifter (mkr)

Räntebidrag 1 500

Investeringsbidrag studentbostäder 125

Investeringsbidrag hyresbostäder 600

Bostadsbidrag 3 800

Bostadstillägg pensionärer 10 700

Omstrukturering kommunala ’ ’ ’ bostadsföretag 30

Nettoavdrag 12 500

Totala utgifter 29 255


Uppgifterna är i huvudsak hämtade från 2002.

För kompletterande information ring
Jessica Johansson ansvarig för bostadsfrågor 08-698 58 84, 0709-25 58 84.

Du kan även hämta undersökningen på vår hemsida www.bygg.org