Vänsterpartiet Malmö

Bostäder, Jobb och Palestina - uttalanden från Vänsterpartiet Malmös årsmöte

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2010 22:34 CET

Pressmeddelande

 

Vänsterpartiet Malmö har haft årsmöte. Mötet präglades av många politiska diskussioner och valförberedelser. Förutom val till listor och styrelse antogs även tre politiska uttalanden: Om behovet av att bygga hyresrätter, Stöd till Palestina och För anställningstrygghet – nej till bemanningsföretag.

 

 

För mer information kontakta:

Patrik Strand, politisk sekreterare 0703 -958298

Morgan Svensson, ordförande 0708-161702

 

 

Uttalandena hittar du i fulltext nedan:Bygg 30 000 nya hyreslägenheter i Malmö!

 

Vänsterpartiet anser att bostaden är en absolut grundläggande trygghet för alla människor. Alla ska ha rätt till en bra bostad till rimlig kostnad. Men frånvaron av en ansvarsfull social bostadspolitik sedan 1990-talet har lett till att boendekostnaderna skjutit i höjden med bland annat bostadsbrist, ökad segregation och växande klassklyftor till följd. Vi ser konsekvenserna av en bostadspolitik i marknadens våld. Det är därför positivt att Malmö idag har en kommunal bostadsförmedling. Det är viktigt att alla grupper har tillgång till denna service, avgiften får inte utestänga ekonomiskt svaga grupper så som hemlösa.

 

Fattiga människor bor idag i stor utsträckning i dyra och dåligt underhållna hyreslägenheter. Många, i synnerhet ungdomar och invandrare, är utestängda från rätten till en egen bostad. Hemlösheten ökar. Oseriösa hyresvärdar utnyttjar luckor i lagstiftningen för att sko sig på människors rädsla för att mista sin bostad. Ohyra och problem med fukt och mögel i bostaden har återigen blivit klassmarkörer.

 

I Malmö ökar inte antalet bostäder i samma takt som inflyttningen. Mer än 20 000 människor köar idag till en bostad. För att komma till rätta med bostadsbristen och trångboddheten i Malmö behövs det byggas minst 30 000 nya hyreslägenheter de närmaste 10 åren. Framförallt bör byggnationen ske genom att redan bebyggd mark förtätas.

Rätten till en hälsosam och trygg boendemiljö måste gälla lika för alla oavsett inkomst och härkomst men underhållet av miljonprogramsområdena är idag ordentligt eftersatt. Kraftinsatser måste göras, och ekonomiska resurser avsättas, för att dessa områden byggs om och renoveras under de kommande 10 åren.

 

Både stat och kommun har ansvar för bostadspolitiken. Staten måste skapa lagar och ekonomiska förutsättningar för en solidarisk bostadspolitik medan kommunen måste eftersträva ansvarsfull planering och utveckling av bostadsområden.

Vänsterpartiet vill sätta fart på bostadsbyggandet genom att införa permanenta investeringsbidrag för både nybyggnation och ombyggnation av hyresrätter. Bostadsbyggandet måste vara socialt och miljömässigt hållbart. Det statliga stödet ska inriktas mot byggande av hyresrätter till rimliga kostnader och med miljövänlig teknik.

Att bygga fler hyresrätter är inte tillräckligt; även ombildningen av hyresrätter till bostadsrätter måste begränsas. Ombildning av hyresrätter till bostadsrätter leder till att färre bostäder finns tillgängliga för den som inte har kontanter eller kontakter. En mycket stor del av bostadsbeståndet är uppbyggt med stöd av offentliga medel, därför måste det också komma alla till del. Ombildning av hyresrätt till bostadsrätt innebär att offentliga medel överförs till privata fickor.

En social bostadspolitik kräver att allmännyttans ställning stärks. En verklig social bostadspolitik kan vi i Malmö delvis förverkliga genom vårt kommunala bostadsbolag, MKB. Det förutsätter att kommunen som ägare tar sitt ansvar och bygger bostäder utifrån malmöbornas olika behov, tex. student- och gruppbostäder. Vänsterpartiet vill att MKB ska verka för sänkta hyror och nybyggnation med rimliga hyresnivåer.

 

 

Ett fritt och självständigt Palestina behöver ett aktivt Sverige.

 

Det har nu gått mer än ett år sedan Israel dödade tusentals palestinier i Gaza. Vi vet nu att det rörde sig om systematiska krigsbrott, något som dokumenterats i Goldstone-rapporten.

 

Vänsterpartiet har i decennier stött palestiniernas kamp för ett fritt och självständigt Palestina. Kampen är fortfarande lika angelägen och aktuell. En gång kännetecknades Sveriges utrikespolitik av stöd till folkliga befrielserörelser i tredje världen. Sveriges kritiska röst har tystnat. Sverige har rättat in sig i EU-ledet och stödjer även USA:s krig i tredje Världen. Vi har sett konsekvenserna av övergreppen i form av förstörelse och stora lidanden bland civilbefolkningen. Vänsterpartiet anser att militariseringen av utrikespolitiken har lett till misär i de drabbade områdena; som tex. i Irak, Afganistan och Palestina; samtidigt som möjligheterna till verklig fred och demokrati omöjliggjörs.

 

Det är dags att återupprätta internationell solidaritet i svensk utrikespolitik. Sverige måste våga välja sida.

 

Ett fritt Palestina behöver en annan svensk utrikespolitik. Ett starkt vänsterparti är en garant för internationell solidaritet. Stöd palestiniernas kamp mot Israels ockupation och kränkningar av mänskliga rättigheter!

 

Länge leve internationell solidaritet, länge leve ett fritt och självständigt Palestina!