Botnia Exploration

BOTNIA EXPLORATION BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ÅR 2010

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2011 10:15 CET

Perioden januari - december 2010
· Nettoomsättningen uppgick till kSEK 0 (0 ).
· Rörelseresultatet uppgick till kSEK -5.973 (-2.168).
· Resultat efter skatt uppgick till kSEK -5.925 (-2.169).
· Resultat per aktie uppgick till SEK -0,01 (-0,01).

Kvartal oktober - december 2010
· Nettoomsättningen uppgick till kSEK 0 (0).
· Rörelseresultatet uppgick till kSEK -1.239 (-1.826).
· Resultat efter skatt uppgick till kSEK -1.339 (-1.827).
· Resultat per aktie uppgick till SEK 0,00 (-0,01).


VD KOMMENTAR

Viktiga händelser under fjärde kvartalet
· I syfte att finansiera planerad verksamhet genomfördes under fjärde kvartalet en företrädesemission, vilken övertecknades med ca 50%. Genom emissionen har bolaget tillförts ca 31 MSEK före emissionskostnader.
· MKB ansökan för Vargbäcken inlämnad till Länsstyrelsen. Botnia Exploration Holding AB (publ) har sedan tidigare en godkänd Bearbetningskoncession över området som löper fram till 2028. Den MKB ansökan som lämnades in den 13 december gäller således en kompletterande ansökan om vilka miljökonsekvenser en provbrytning kan innebära i området. Ansökan har inlämnats för en maximal provbrytning av 50.000 ton guldmineralisering. Behandlingstiden för liknande MKB ansökan kan ta ca 6 månader bl a beroende på remissvar eller andra kompletterande utredningar som kan krävas
· Tätborrning 10 x 10 m utfördes i provbrytningsområdet. Resultaten av dessa tätborrningar och tidigare utförda RC borrningar ligger till grund för en blockmodellering som utförs av en extern konsult. Med denna blockmodellering kommer den slutliga planeringen för testbrytningen att göras.
· Testområdet i Vargbäcken jordavrymdes
· Under perioden har Botnia Exploration slutit ett avtal med det australiensiska företaget Dragon Mining Limited, avseende undersökningstillståndet Harpsund nr 1 i norra Sverige. I förbindelsen ingår att Dragon Mining åtar sig att diamantborra i området Harpsund 1 strax norr om Dragon Minings gruvbrytningsområde Svartliden.
· I slutet av rapportperioden har kvarvarande personer i tidigare redovisat optionsprogram tecknat totalt 7.454.411 nya aktier, vilket under rapportperioden tillfört bolaget 1.077 kSEK. Emissionen registrerades hos Bolagsverket i januari 2011.
· Magnetiska och elektromagnetiska (slingram) mätningar utfördes i Forsheden. Dessa mätningar ligger till grund för diamantborrningar som ska utföras första kvartalet 2011.
· Thomas Ljung anställs som Business Controller för att förstärka organisationen.
· Nya undersökningstillstånd som godkänts: Vandelån nr 4 i Ljusdals kommun i Gävleborgs län avseende guld.

Viktiga händelser tidigare under året
· Förvärvet av Hans.A. Resources Sweden AB slutfördes i mars 2010. Detta är ett viktigt strategiskt förvärv och möjliggör en klart snabbare vidareutveckling av bolagets undersökningstillstånd. Projekten har analyserats och en arbetsplan och strategi har lagts för framtida utveckling.
· En intensiv prospektering framför allt med blockletning har utförts i hela Vindelgranseleområdet. Detta gäller i såväl Hansaprojekten som det gamla Botniaprojektet Forsheden. I det senare har vi uppnått stora framgångar som kan betecknas som ett genombrott. Resultaten har tidigare redovisats i pressmeddelanden och på vår hemsida.
· Enstaka höga halter av silver, bly och zink har rapporterats i guldobjektet Forsheden.
· Internationella kontakter har tagits med intressenter avseende bolagets volframprojekt och en broschyr på engelska har framtagits för marknadsföring av dessa projekt.
· Prospekteringen i Orgsjön med djupmoränborrningar är slutförda. Projektet har förlängts med ytterligare 1 år.
· Nya undersökningstillstånd som godkänts:
* Kåpponis nr 1 i Jockmocks kommun avseende guld.
* Galtabo nr 1 i Nora kommun avseende sällsynta jordartsmetaller.
* Darsbo nr 1 i Skinskattebergs kommun avseende sällsynta jordartsmetaller.
* Vena nr 4 i Askersunds kommun med Sveriges mest kända koboltmineralisering.
* Sellmansberget nr 1 i Storumans kommun i Västerbotten avseende volfram.
· Ytterligare ett antal undersökningstillstånd är ansökta men är ännu ej beslutade.
· Ny förbättrad hemsida är lanserad och finns nu även i engelsk version efter önskemål från marknaden.
· Aktieägarna inbjöds till Guldlinjeområdet för praktisk genomgång av våra projekt. Besöket var mycket uppskattat och planeras bli en återkommande aktivitet.

Viktiga händelser efter rapportperiodens utgång
· Tecknat samarbetsavtal med ÅF-Infrastucture AB. Avsikten med avtalet är att Botnia Exploration vill snabba upp processen i ansökningsarbetet av ytterligare 3-4 Bearbetningskoncessioner i Sverige. De aktuella undersökningstillstånden är guldprojektet Purnu ca 15-20 km söder om Bolidens Aitik gruva samt guldprojektet Middagsberget, som är en del av tillståndet Stenberget nr 3, beläget ca 4 km från den redan godkända bearbetningskoncessionen Vargbäcken.
· Förhandlingar pågår med diamantborrningsentreprenör angående fortsatt prospekteringsborrning 2011.
· Organisationen förstärks då Frank van der Stijl anlitas som chefsgeolog och Rasmus Blomqvist som juniorgeolog.

Framtidsutsikter
Genom förvärvet av Hans.A. Resources Sweden AB i mars 2010, förändrades möjligheterna till en snabbare och mer aktiv expansion. I förvärvet ingår ett guldprojekt kallat Vargbäcken med ett bearbetningstillstånd med giltighet tom 2028. Projektet är ett tidigare Lundin Mining projekt (NAN). En utomstående konsult har utfört en resursberäkning av Vargbäcken enligt reglerna i NI 43-101 och redovisade en indikerad mineralresurs av 1,2 miljoner ton guldmineralisering innehållande 1,44 gram guld per ton och en antagen mineralresurs av 0,9 miljoner ton guldmineralisering innehållande 1,68 gram guld per ton.

Utöver bearbetningskoncessionen Vargbäcken, som redan är beviljad fram till 2028, förbereds ansökningar av projektet Middagsberget längs guldlinjen samt Purnu i Gällivare kommun. Alla dessa projekt är uppborrade och förberedda för ansökningar. Forshedens betydelse i projektportföljen ökar kraftigt och inom kort planeras diamantborrning i detta projekt. Efter genomförda borrningar antas Forshedenprojektet kunna läggas till som en kandidat för ansökan om Bearbetningskoncession. Detta innebär att vår målsättning är att inneha minst 2-3 stycken bearbetningskoncessioner av guldprojekt under slutet av 2011. Alla projekten ligger infrastrukturellt rätt till med närhet till befintliga anrikningsverk. Med dagens höga guldpriser planeras därför provbrytningar och testanrikningar i likhet med Vargbäcken.

Ekonomisk information
Årsredovisning, tillgänglig på huvudkontoret och hemsida
2011-03-16
Årsstämma kl 14.00 på bolagets kontor, Herserudsvägen 18, Lidingö
2011-03-30

Delårsrapport kvartal 1 2011, 2011-05-13
Delårsrapport kvartal 2 2011, 2011-08-26
Delårsrapport kvartal 3 2011, 2011-11-18

Rapporten i sin helhet bifogas

Lidingö den 16 februari 2011

Bengt Ljung
VD


För ytterligare information kontakta:
VD Bengt Ljung
bengt.ljung@botniaexploration.com
070-543 16 05

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Botnia Exploration Bokslutskommuniké 2010.pdf

Mer information från beQuoted
Nyhetssida Botnia Exploration

Om Botnia Exploration
Botnia Exploration är ett prospekteringsbolag med fokus på framförallt guld, men även basmetaller, i Sverige och Norden. Utveckling sker främst av objekt i tidiga faser. Bolaget har efter förvärvet av kanadensiska Hansa Resources Limiteds svenska fyndigheter, ett 30-tal projekt varav flera med inriktning på guld. Bolaget är listat på AktieTorget (BOTX) och har utvecklats väl under 2010. För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com och www.aktietorget.se.


Om du vill öppna texten i din webbläsare klicka här