Sveriges Centrum för Nollenergihus

Boverkets rapport om optimala kostnader missar viktiga åtgärder

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2013 07:30 CET

Sveriges Centrum för Nollenergihus (SCN) visar i en utredning att det är möjligt att halvera värmebehovet jämfört med nybyggnadsreglerna.

 Boverket har nyligen presenterat en rapport Optimala kostnader för energieffektivisering[1] som kan få stor betydelse för energikraven i svenska byggregler (BBR). I rapporten konstaterar Boverket att de flesta åtgärder är olönsamma och att BBR idag ligger på en kostnadsoptimal nivå.

 Sveriges Centrum för Nollenergihus (SCN) har i en granskning[2] av Boverkets rapport visat att det går att halvera värmebehovet jämfört med BBR för ett flerbostadshus med några få kostnadseffektiva åtgärder som saknas i Boverkets rapport, så sombättre täthet, bättre värmeåtervinning och mer kostnadseffektiva lågenergifönster. Tillsammans ger de så stora värmebesparingar att byggkostnaderna för värmeradiatorer kan sänkas påtagligt. Merkostnaden för hela åtgärdspaketet kan t.o.m. hamna på noll!

 Det finns på marknaden flera byggföretag som visar att det möjligt att bygga på passivhusnivå utan någon egentlig merkostnad. SCN hade i december 2012 en work-shop med föredrag från byggare och förvaltare som beskrev hur de gör. Föredragen finns på video (länkar anges i SCNs granskningsrapport, se not 2).

 Boverkets utredning har inte följt EU-direktivets anvisningar vad gäller konsekvenser för primärenergianvändning, koldioxidutsläpp och alternativa prisprognoser. Prisprognoserna baseras på en konsekvensbeskrivning[3] av dagens skatter och styrmedel. En känslighetsanalys som speglar de energipriser som leder till uppställda miljömål skulle sannolikt givit andra resultat.

 SCN föreslår att energikrav för små byggnader och stora byggnader separeras. Med dagens regler blir de små byggnaderna gränssättande. Separata energikrav enligt någon av våra grannländers modeller bör övervägas.

Läs mer i SCNs granskningsrapport

 

För mer information kontakta: Eje Sandberg, Sveriges Centrum för Nollenergihus.

Tel: 08 6267180


[1] Rapport 2012:20

[2] Granskning av Boverkets rapport Optimala kostnader, finns på hemsidan: http://www.nollhus.se/dokument/Granskning%20av%20Boverkets%20kostnadsoptimala.pdf

[3] Energianvändningen kommer enligt Energimyndighetens långsiktsprognos (ER2011:03) att öka totalt sett, men också för kärnkraft och fossil energi som gemensam grupp

 

Sveriges Centrum för Nollenergihus (SCN), är en medlemsbaserad intresseförening med syfte att främja utvecklingen av energieffektivt byggande. Läs mer på www.nollhus.se