Västra Götalandsregionen

Bra arbete i verksamheten - sämre på ledningsnivån

Pressmeddelande   •   Mar 14, 2006 15:46 CET

Balanserade styrkort på SU:
Bra arbete i verksamheten - sämre på ledningsnivån

Inte så bra på toppen - men desto bättre i verksamheterna.
Tillämpningen av balanserade styrkort (Balanced scorecard) i styrnings- och ledningsarbetet varierar vid Sahlgrenska universitetssjukhuset (SU).

Det konstateras i en rapport som regionens revisorer behandlade vid sitt sammanträde i veckan. Förutom granskning av sjukhusets ledning och styrning har arbetet varit inriktat på vilken nytta balanserade styrkort givit verksamheten.

Balanserade styrkort kan beskrivas som ett stöd för ledningen i arbetet med att förbättra styrningen av verksamheten. Styrkortet omfattar utöver ekonomisk information även andra strategiska perspektiv som patientperspektivet, medarbetarperspektivet, arbetsprocesser samt forskning och utveckling.

Granskningen har omfattat SU:s ledning, verksamheterna Medicin och Geriatrik vid Mölndals sjukhus, Sahlgrenska sjukhuset och Östra sjukhuset samt Arkiv och städservice inom området Försörjning och service.

På verksamhetsnivå fungerar styrkortsarbetet bra. Det fungerar verkligen som det verktyg för struktur, delaktighet och dialog/förståelse som var avsikten. I rapporten nämns tre verksamheter, vilka kan fungera som goda förebilder:

 Geriatrikverksamheten på Mölndals sjukhus och
 Geriatriken på Sahlgrenska sjukhuset
 Försörjnings- och serviceverksamheten.

Gemensamt för de tre är gott ledarskap och en god process i styrkortsarbetet. I rapporten noteras att styrkortsarbetet bedrivs med stort deltagande, dvs. många medarbetare är involverade och får den tid de behöver. Särskilt uppmärksammas förmågan att tänka på helheten och verksamhetens relation till omvärlden.

SU:s ledning tycks däremot inte alls ha arbetat med balanserade styrkort. Styrkortet har varken omarbetats eller på annat sätt utvecklats sedan det infördes 2001. Rapporten säger att sjukhusets ledning borde vara drivande och en god förebild i utvecklandet av styrkortet, men konstaterar samtidigt att det inte varit eller är så.

Några säkra, påvisbara och mätbara effekter av styrkortsarbetet kan inte utläsas, men ett flertal intervjupersoner vittnar om att verksamheten har haft god nytta av styrkorten.

Mycket är gjort, men det finns mer att hämta via balanserade styrkortet. Ett fortsatt arbete anses därför som självklart.Läs rapporten här.
http://cf.vgregion.se/cfm/webforms/Press/dok/3893_Balanserade%20styrkort%20feb%202006.doc

Kontaktperson: Sven Arvidson, revisionsdirektör, 0708 - 55 24 45.