Sveriges Informationsförening

Bra med öppenhet och transparens i Bolagskoden

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2004 09:55 CEST

Från Sveriges Informationsförening anser vi att det är positivt att koden anger öppenhet och transparens som grund för hela bolagsstyrningskoden (SOU 2 004:46). Vi anser att på motsvarande sätt som finansdirektörens ansvar klargörs, borde även informationsdirektörens ansvar angående förtroendekapital och information på hemsidor och i andra kanaler anges.

- Styrelser och ledningar borde vara så insiktsfulla att på samma sätt som ekonomi- och finansdirektören har en central roll för att hantera kapitalet i ett företag eller en organisation så borde informationsdirektören själv eller tillsammans med VD ha det givna ansvaret för förtroendekapitalet, säger Bengt Möller, styrelseordförande i Sveriges Informationsförening.

- Att hantera förtroendekapitalet ska vara självklart gentemot alla intressenter. Det inkluderar även IR-sidan och varumärket, gentemot medarbetarna och gentemot övriga externa och interna intressenter till företaget, menar Bengt Möller.

I krissituationer är det inte enbart informationschefen eller VD:n som uttalar sig idag, utan lika ofta förekommer styrelsens ordförande som talesperson. I de flesta styrelser finns kompetens att hantera finansiella frågor men på styrelsenivå måste också finnas kompetens att hantera förtroendekapitalet. Om det inte finns måste styrelseordföranden se till att de kommunikativa frågorna kommer upp på agendan och att rätt expertis anlitas, internt eller externt, för att tillgodose dessa aspekter.

- Vi är dock bekymrade över att koden inte klargör ägarskapet för tillsynen och eventuella sanktioner samt att koden saknar tydliga exempel för hur den ska tillämpas. Vi ser en risk i att medierna blir den instans som får tolkningsföreträde och dömer. Mediernas roll är och bör vara att referera händelseförlopp och granska överträdelser, säger Margaretha Sjöberg, generalsekreterare/VD, Sveriges Informationsförening.

Från Sveriges Informationsförening anser vi att i Kod för Bolagsstyrning:
- Inkluderas fler formuleringar om hur förtroendekapitalet ska hanteras i bolagsstyrelser.
- Tydliggörs informationsdirektörens ansvar på samma sätt som finansdirektörens.

För att läsa hela yttrandet klicka här

För mer information kontakta:
Margaretha Sjöberg
Generalsekreterare/VD Sveriges Informationsförening