Första AP-fonden

Bra resultat både i absoluta och relativa termer

Pressmeddelande   •   Aug 29, 2007 13:20 CEST

Första AP-fondens avkastning uppgick till 6,3 procent under första halvåret 2007.
Det är 0,6 procentenheter högre än för fondens referensindex och motsvarar en
meravkastning på 1,3 miljarder kronor. I och med detta har fondens aktiva förvaltning
sammantaget sedan starten 2001 bidragit med över 4 miljarder kronor
ytterligare till pensionssystemet genom en skicklig kapitalförvaltning.

”Det är glädjande att samtliga interna förvaltningsmandat även under detta halvår slagit
sina referensindex. Framför allt har den taktiska allokeringen och den interna ränte- och
aktieförvaltningen bidragit positivt”, säger William af Sandeberg, VD för Första APfonden.

Första AP-fondens fondkapital uppgick den 30 juni 2007 till 221,1 mdkr, en ökning
sedan årsskiftet med 14,0 mdkr inklusive nettoflöden. Periodens resultat 13,1 mdkr
motsvarar en avkastning på 6,3 procent före eller 6,2 procent efter kostnader. Resultatet
förklaras främst av en fortsatt hög andel aktier, stigande börser samt en framgångsrik
aktiv förvaltning.

Vid utgången av juni 2007 uppgick fondens exponering mot räntemarknaden till 36 procent
och mot aktiemarknaden till 59 procent. Valutaexponeringen uppgick till knappt 19
procent.

För mer information se fondens nya hemsida www.ap1.se där halvårsrapporten 2007
finns att ladda ner.

Kontakt:
VD William af Sandeberg Informationschef Nadine Viel Lamare
Tel: 08-566 20 201 Tel: 08-566 20 270
Mobil:0709-681 270
e-mail: nadine.viel.lamare@ap1.se

Första AP-fonden är en av det reformerade pensionssystemets buffertfonder som ska bidra till att trygga framtidens
pensioner. Första AP-fondens verksamhetsidé är att, med en långsiktigt kapitalförvaltning och väl avvägda finansiella
risker, uppnå högsta möjliga avkastning på fondens tillgångar och därmed långsiktigt bidra till en hög och förutsägbar
ålderspension för nuvarande och framtida pensionärer. Vid utgången av juni 2007 förvaltade Första APfonden
tillgångar till ett värde av 221,1 miljarder kronor.