Grafiska Företagen

Branschen rider på konjunkturen

Pressmeddelande   •   Aug 23, 2007 17:03 CEST

Utvecklingen för grafiska produkter och tjänster visar att den civilgrafiska branschen för närvarande följer den allmänna efterfrågan. De strukturella utmaningarna ligger i bakgrunden men många upplever att branschen är konkurrenskraftig med en naturlig plats i ekonomin.

En fortsatt stabil konjunkturbild under andra kvartalet resulterade i högre volymer och en återhämtning i orderingången. Priserna låg stilla och visade på små variationer mellan företagen geografiskt. Det tyder på en stabilitet där stora delar av den svenska grafiska industrin upplever relativt goda tider oavsett lokalisering.

Ränteoron – både den inhemska och oron på grund av turbulensen på den internationella kreditmarknaden – riskerar att hämma investeringar och konsumtion framöver. I värsta fall kan det utlösa en snabbare och kraftigare vändning i konjunkturen och leda till lägre aktivitet under senhösten och inte minst under 2008.

– Huvudscenariot är dock fortfarande en fortsatt branschtillväxt under resten av 2007 och en något lugnare period därefter. Under hösten väntas orderingången stiga samtidigt som volymuppgången tar en paus, för att sedan åter vända uppåt i slutet av året, analyserar Henrik Rosengren, GFFs branschekonom.Dataunderlaget utgörs av ca 100 tillfrågade företag i grafiska branschen samt av uppgifter från bland annat Konjunkturinstitutet. Konjunkturläget är ett nyhetsbrev som ges ut kvartalsvis, som en service till medlemmar i Grafiska Företagens Förbund.

För mer information kontakta branschekonom Henrik Rosengren 08-762 68 27 eller informationschef Maria Wikström 08-762 68 02.

Grafiska Företagens Förbund är bransch- och arbetsgivarorganisationen för den grafiska industrin, förpackningsindustrin och närliggande verksamhetsområden. Grafiska Företagens Förbund ingår i Svenskt Näringsliv och har ca 630 medlemsföretag med ca 19 500 anställda. Förbundets uppgift är att ge arbetsgivarservice men också att utveckla och marknadsföra branschen.

www.grafiska.se