AP Fastigheter AB

Branschledande resultat för AP Fastigheter

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2007 15:29 CET

Bokslutskommuniké januari-december 2006

- Årets resultat före skatt: 5 323 mkr (3 784). I resultatet ingår värdeförändring med 3 722 mkr (2 565). Årets resultat efter skatt: 4 103 mkr (3 107).
- Resultat före skatt exklusive värdeförändring och avskrivning: 1 607 mkr (1 230).
- Hyresintäkter för året: 3 343 mkr (2 962). För ett mellan åren jämförbart bestånd ökade hyresintäkterna med 1 procent.
- Driftnetto för året: 2 215 mkr (1 876). För ett mellan åren jämförbart bestånd minskade driftnettot med 1 procent.
- Marknadsvärdet för fastighetsbeståndet på balansdagen: 35 333 mkr (32 226).
- Fastigheter har avyttrats till ett underliggande fastighetsvärde av 1 272 mkr (2 699) och en realiserad värdeförändring på 269 mkr (92).

AP Fastigheter uppvisar för 2006 ett resultat före skatt på 5 323 mkr (3 784) och ett resultat efter skatt på 4 103 mkr (3 107) eller 102,58 kr (77,68) per aktie. Resultatökningen är främst hänförlig till orealiserade värdeförändringar som ingår i resultatet med 3 453 mkr (2 473).

– Det goda resultatet förklaras av en gynnsam marknadsutveckling, men också av vårt arbete under de senaste åren med att koncentrera beståndet, specialisera och höja kompetensen i organisationen samt effektivisera och öka kundfokus i förvaltningen, säger Per-Håkan Westin, vd AP Fastigheter.

I och med styrelsens förslag blir det för fjärde året i rad en utdelning om två miljarder kronor vilket är i en klass för sig inom svenskt fastighetsföretagande.

– AP Fastigheters resultat för 2006 är det bästa som bolaget någonsin har uppvisat. Det starka resultatet och de goda nyckeltalen befäster vår ställning som ett av de lönsammaste av landets större fastighetsbolag, fortsätter Per-Håkan Westin.


Per-Håkan Westin, vd AP Fastigheter, tel 08-566 20 510 eller 0709-681 510
e-post per-hakan.westin@apfastigheter.se
Christer Nerlich, chef ekonomi & finans AP Fastigheter, tel 08-566 20 540, eller 0709-681 540,
e-post christer.nerlich@apfastigheter.se

AP Fastigheter är ett av Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till drygt 35 miljarder kronor per den 31 december 2006. Bolaget är inriktat på kommersiella fastigheter och bostadshus på ett fåtal expansiva orter i Sverige; Stockholm, Uppsala och Göteborg. Cirka 70 procent av fastighetsbeståndets värde är beläget i Stockholms innerstad och andra välbelägna Stockholmsområden, bl.a. Nacka Strand, Tellus vid Telefonplan, Alviks Strand, Värtahamnen och Solna Strand. I Göteborg äger AP Fastigheter främst butiksfastigheter, men också kontorsfastigheter i cityområdet. Beståndet i Uppsala har en tyngdpunkt på bostäder, bl.a. Studentstaden, men innehåller även centralt belägna kommersiella fastigheter samt Uppsala Science Park. Mer information om AP Fastigheter finns på www.apfastigheter.se