Miljödepartementet

Bred dialog grunden för regeringens politik för framtidens friluftsliv

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2010 11:21 CET

Nu formas politiken för framtidens friluftsliv.  Miljöminister Andreas Carlgren har inför arbetet med propositionen om framtidens friluftsliv inbjudit till diskussion med representanter för friluftsorganisationer, areella näringar, kommuner och myndigheter. 250 personer är i dagarna samlade på Sånga Säby utanför Stockholm på konferensen "Folk och Natur" och resultatet av arbetet kommer att arbetas in i regeringens friluftsproposition senare i vår.

- Det är inte staten som skapar friluftslivet. Det är människorna som utövar friluftsliv och själva organiserar sig som upprätthåller och utvecklar intresset för friluftsliv. Men en politik som ger goda förutsättningar för ett rikt friluftsliv gynnar samhället på många sätt. Friluftslivet är av mycket stor betydelse för människors välmående och engagemang i miljöfrågor, samtidigt som det bidrar till jobb och utveckling i många bygder, säger miljöminister Andreas Carlgren vid konferensen.

- Jag vill föra en dialog med berörda aktörer och fånga upp synpunkter och konkreta förslag från de som jobbar nära frågorna, säger Andreas Carlgren.

Andreas Carlgren pekar ut följande områden som särskilt viktiga, inför regeringens vidare arbete med friluftspolitiken:

- Allemansrätten ska värnas. Allemansrätten tydliggjordes i strandskyddslagen. Men det är en allt viktigare diskussion som behöver föras, bl.a. med anledning av det som är aktuellt med avgifter för t.ex. skidspår.
- Vi vill anlägga ett brett perspektiv på friluftslivet. Friluftslivet spänner över flera olika politikområden, bland annat naturen som resurs för växande naturturism och näringsverksamhet kopplad till turism i naturen. Friluftslivets folkhälsoaspekter och den förebyggande hälsovården är liksom kulturlivet centrala.
- Skyddade naturområden är en tillgång. Regeringen har dubblerat takten i skydd av skog och satsar mer på biologisk mångfald än tidigare,  från 6 till 7,5 miljarder kronor jämfört med förra regeringen. Det nya strandskyddet ersätter ett urholkat skydd som var otillräckligt där det som mest behövdes och lade en död hand över områden där varsam utbyggnad kan ske. Strandskyddet stärks nu i områden med stark exploatering, inte minst runt de stora städerna. Skyddet för det rörliga friluftslivet vid stränderna har värnats över hela landet.
- Friluftsliv ska finnas i tätorten. 85 procent av invånarna bor i tätorter. Kommunerna har ett stort ansvar för planeringen av tillgången till tätortsnära natur för medborgarna. I den nya plan- och bygglagstiftningen  tydliggörs detta kommunala ansvar.
- Tillgängligheten behöver underlättas. Det kan handla om skyltning, handikappanpassning, att skapa vandringsvägar eller anpassa kollektivtrafik. Även här är ansvaret framförallt kommunernas.
- Grunden för friluftslivet är de ideella organisationerna och det personliga engagemanget. För att stärka friluftsorganisationernas roll avser regeringen att föreslå att organisationerna själva ska få fördela de 25 miljoner kronor per år som utgår som statsbidrag. Många engagerade i friluftsorganisationer samarbetade kring förra årets Naturens år (2009), 100-årsjubileet av naturvård och nationalparker i Sverige. Samarbetet behöver fortsätta med  Internationella året för biologisk mångfald .
- Lyfta fram skolans och förskolornas stora betydelse för att öka intresset för och kunskapen kring friluftsliv. Att barn och ungdomar får en känsla av trygga och lustfyllda upplevelser i naturen är en förutsättning för en allmänbildning om naturen och en vilja att utöva friluftsliv.
- Nya riksintressen. Naturvårdsverket kommer nästa år att få i uppdrag att se över riksintressena för friluftsliv. Det var två decennier sedan den förra bedömningen gjordes. Nya bedömningar kan behöva göras för mountainbike-vägar och klätterplatser. Idag är framför allt vissa vandringsleder, fjällnatur och skärgård utpekade som riksintressen

Bakgrund
Folk och Naturkonferensen arrangeras av Miljödepartementet och Naturvårdsverket. Konferensen består av ett 20-tal olika workshops där deltagarna diskuterar friluftslivet ur en mängd aspekter, såsom folkhälsa, fysisk planering, naturturism, forskning, barn och ungdom, äldre, integrationsfrågor, skötsel för friluftsliv och mycket annat. Samarbetspartners för konferensen är en rad myndigheter och organisationer: Folkhälsoinstitutet, Skogsstyrelsen, Ungdomsstyrelsen, Riksantikvarieämbetet, Sveaskog, LRF, Svenskt Friluftsliv, Sveriges Kommuner och Landsting, Fiskeriverket, Tillväxtverket, Lantmäteriet, Naturhistoriska riksmuseet,  Jordbruksverket, Boverket och Statens Fastighetsverk.Kontakt:
Lennart Bodén
Pressekreterare hos Andreas Carlgren
070-950 22 45

Ruona Burman
Kansliråd
08-405 21 36