Swedbank

Bred uppgång i småföretagen men omvärldskonjunkturen oroar

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2010 10:08 CET

Konjunkturen för de svenska småföretagen (1-49 anställda) har förstärkts på bred front under 2010. Konjunkturindikatorn, som är en summering av nettotalen beställningar, omsättning och sysselsättning steg till 84 från 26 och är därmed tillbaka till de nivåer som rådde under hösten 2008.

– Höstens undersökning visar att konjunkturåterhämtningen varit snabbare än vid tidigare konjunkturuppgångar. Den mest påtagliga förbättringen syns i företagens orderingång som svarar för den största uppgången i Småföretagsbarometerns 25-åriga historia, säger Jörgen Kennemar som är ansvarig för Småföretagsbarometern på Swedbank.

Under 2011 tar konjunkturen ytterligare fart och den samlade konjunkturindikatorn förväntas stiga till 128 enligt småföretagens bedömningar. Hälften av företagen anger att orderingången kommer att öka de närmaste tolv månaderna och vart tredje företag planerar nyanställningar. Att vart femte företag anger bristen på arbetskraft som det största tillväxthindret försvårar företagens möjligheter att nå sina anställningsplaner.

– Det förbättrade konjunkturläget har stärkt småföretagens lönsamhet. 40 procent anser att lönsamheten har ökat det senaste året och vart tredje företag bedömer att den kommer att stiga om ett år. En försämrad omvärldskonjunktur, högre räntor och stigande råvaror kan dock förändra läget. Det genomsyrar i stort sett samtliga branscher och är en indikation på småföretagens ökade internationalisering, säger Jörgen Kennemar.

Hälften av småföretagen anser att en ytterligare förstärkning av kronan inte kommer att leda till några effekter för företaget. Lägre förväntade importpriser kan förklara att det är en större andel företag (27 %) som anser att en kronförstärkning har snarare positiva effekter för det enskilda företaget jämfört med dem som anser att det har en negativ inverkan (10 %).

Ta del av hela småföretagsbarometern på www.swedbank.se/smaforetagsbarometern

För ytterligare information:
Jörgen Kennemar, ekonom, Swedbank, tfn: 08-585 977 30
Emma Bergfeldt, presskontakt, Swedbank, tfn: 070-203 49 99

Småföretagsbarometern produceras i samverkan mellan Swedbank, sparbankerna och Företagarna.
Undersökningen omfattar ca 4150 företag över hela landet med 1-49 anställda. Intervjuerna
har genomförts av TNS-Sifo.