BRIO AB

BRIO: FÖRSLAG INFÖR ÅRSSTÄMMA I BRIO

Pressmeddelande   •   Mar 29, 2006 17:10 CEST

· Styrelsen föreslår emission av 275 000 teckningsoptioner

· Valberedningen föreslår omval av Johan Hjertonsson, Dag Ivarsson, Benthe Klokkerholm, Karin O'Connor och styrelsens ordförande, Daniel Sachs


Styrelsens förslag om emission av teckningsoptioner
BRIO befinner sig i en omställningsprocess. Det handlingsprogram, "BRIO 2008", som lanserades i oktober 2005 syftar till att skapa långsiktig lönsamhet och ett starkare BRIO samt att omvandla BRIO från ett produktionsdrivet företag till ett konsumentdrivet. Detta arbete kommer att kräva stora insatser av ledande befattningshavare framöver.

Mot denna bakgrund föreslår styrelsen att årsstämman med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt beslutar om en emission av 275 000 teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av nya aktier av serie B. Detta erbjudande ska inte ses som en del i den ordinarie ersättningspolicyn, utan som ett sätt att skapa incitament för de särskilda insatser som kommer att krävas de närmaste åren för att säkerställa framgång i BRIO.

Teckningsoptionerna kommer att erbjudas på marknadsmässiga villkor. Thomas Bräutigam, VD och koncernchef för BRIO, kommer att erbjudas 112 000 optioner och resterande optioner kommer att erbjudas de övriga personerna i koncernledningen samt reserveras för framtida tilldelning.

Styrelsen anser att ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos de ledande befattningshavarna stimulerar ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen samt höjer motivationen och känslan av samhörighet med företaget.

Teckning av nya aktier med stöd av optionerna kan ske under perioden 31 mars 2010 till och med 30 juni 2010. En teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie av serie B i BRIO AB. Den kurs till vilken nyteckning av aktier kan ske ska motsvara ett belopp som uppgår till 140 procent av aktiens genomsnittskurs under en mätperiod av 10 börsdagar i anslutning till årsstämman.


Valberedningens förslag till ordförande och övriga ledamöter i styrelsen
Valberedningen har beslutat föreslå årsstämman omval av Johan Hjertonsson, Dag Ivarsson, Benthe Klokkerholm, Karin O'Connor och styrelsens ordförande, Daniel Sachs. Åke Fredriksson, ledamot sedan 2003, och Per Anders Örtendahl, ledamot sedan 1985, har avböjt omval. Valberedningen föreslår inga nya ledamöter.

Valberedningens övriga förslag – avseende val av stämmoordförande, styrelsens arvode, revisorsarvode och nomineringsförfarandet i bolaget – kommer att offentliggöras i kallelsen till årsstämman.

Valberedningen består av Bengt Ivarsson, representerande släkten Ivarsson och sammankallande, Daniel Sachs, representerande Proventus Industrier AB, samt Ragnhild Wiborg, representerande fonden Pecunia.

***

Kallelse till årsstämman 2006 kommer att publiceras omkring den 10 april 2006. Styrelsens samt valberedningens fullständiga beslutsförslag kommer att lämnas i samband med att kallelsen publiceras.


Osby den 29 mars 2006

STYRELSEN

För mer information kontakta:
Daniel Sachs, styrelseordförande, tel 08-723 31 00
Bengt Ivarsson, sammankallande i valberedningen, tel 0479-19 122


BRIO är ett svenskt företag som utvecklar och säljer leksaker, barnvagnar och barnmöbler. Företaget grundades 1884 och är idag en internationell koncern med varumärkena BRIO, ALGA, SIMO och Carena. I koncernen ingår också Scanditoy, en omfattande grossistverksamhet för leksaker i Norden. BRIO har drygt 600 anställda, finns representerat i ett femtiotal länder och är noterat på Stockholmsbörsens O-lista sedan 1985. www.brio.net