BRIO AB

BRIO: KVARTALSRAPPORT 2 2004

Pressmeddelande   •   Jul 27, 2004 11:27 CEST

Kvartal 2
· Nettoomsättningen uppgår till 196,1 (295,6) MSEK
· Resultat efter skatt uppgår till -30,6 (-40,1) MSEK
· Resultat per aktie uppgår till -5,46 (-7,16) SEK
· Rörelsekostnaderna har minskat med 31,9 MSEK, som motsvarar 18,9 procent
· Extra bolagsstämma den 25 augusti för val av ny styrelseledamot


Halvår
· Nettoomsättningen uppgår till 484,7 (633,5) MSEK
· Resultat efter skatt uppgår till 171,3 (-78,3) MSEK
· Resultat per aktie uppgår till 30,59 (-13,98) SEK
· Rörelseresultat, exklusive det avyttrade affärsområdet BRIO Educational, har förbättrats med 52,7 MSEK till -75, 4 (-128,1) MSEK


Resultatutveckling för koncernen
Rörelseresultatet, för kvartal 2 uppgår till -33,8 (-60,9) MSEK, vilket är en förbättring med 27,1 MSEK bl a beroende på minskade rörelsekostnader om 31,9, MSEK vilket motsvarar 18,9 procent. Rörelseresultatet för halvårsperioden har ökat till 165,6 (-105,9) MSEK vilket inkluderar avyttringen av verksamheten Lek & Lär AB (fd affärsområdet BRIO Educational) med 226,7 MSEK. Minskade rörelsekostnader för halvåret står för 68,2 MSEK, vilket motsvarar 18,5 procent. De åtgärdsprogram, som påbörjades 2003, har givit förväntade effekter första halvåret 2004. Rörelseresultatet för halvåret, exklusive avyttrad verksamhet, uppgår till -75,4 (-128,1) MSEK, en förbättring med 52,7 MSEK.
Rörelsekapitalet har minskat med 166,6 MSEK under den senaste 12-månadersperioden och uppgår till 390,4 (557,0) MSEK, varav 42,2 MSEK beror på det avyttrade BRIO Educational.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång
Den 6 juli 2004 tillkännagavs att Proventus inträtt som ny huvudägare i BRIO. Proventus förvärv av BRIO motsvarar ca 42 procent av rösterna och ca 30 procent av kapitalet, medan den tidigare huvudägaren, familjen Ivarsson, kvarstår med ca 39 procent av rösterna och ca 29 procent av kapitalet. Proventus har tillkännagivit en avsikt att i enlighet med gällande budpliktsregler avge ett erbjudande till övriga aktieägare om förvärv av deras aktier på samma villkor som gällt vid Proventus köp av aktier från familjen Ivarsson med närstående och BRIO-stiftelserna.

Den 5 juli 2004 tillkännagavs att BRIO AB överenskommit med det nybildade bolaget Plasto Holding AB om försäljning av Plasto OY Ltd. Nettoeffekten av avyttringen kommer att belasta koncernens resultat med cirka -4 MSEK. Koncernens kassaflöde påverkas endast i begränsad omfattning av försäljningen av bolaget genom att köpeskillingen använts för amortering av lån.Utsikter
Leksaksbranschen karaktäriseras av att en stor andel av försäljningen genereras under årets sista månader som ett direkt resultat av julförsäljningen.

BRIO står fast vid tidigare uttalande "att initierade åtgärdsprogram förväntas leda till en betydande förbättring under verksamhetsåret 2004 och ge full effekt under 2005, men viss del kan dock förväntas föras över till konsumentledet för att möta konkurrens." Detta innebär att ett väsentligt positivt resultat bedöms kunna uppnås för 2005, vilket är ett förtydligande jämfört med tidigare bedömning.

UTVECKLING FÖR KONCERNEN
Kvartal 2
Försäljningen har minskat med 99,5 MSEK, till 196,1 (295,6) MSEK. Valutaeffekter
påverkar försäljningsintäkterna med -0,9 (-13,1) MSEK, försäljningen av affärsområde BRIO Educational med -63,8 MSEK och avyttring respektive nedläggning av egna butiker med
-30,2 MSEK.

Rörelseresultatet uppgår till -33,8 (-60,9) MSEK. Resultatförbättringen om 27,1 MSEK beror till stor del på effekterna av de pågående åtgärdsprogrammen som främst lett till minskade kostnader men också till förbättrade marginaler. Bruttoresultatet har till följd av den lägre försäljningen försämrats med -27,2 MSEK. Kostnadsminskningen är 31,9 MSEK. Övriga rörelseintäkter har ökat med 13,4 MSEK. Föregående års resultat motsvarande period belastades av jämförelsestörande poster om -7,9 MSEK.

Affärsområdet BRIO Toys rörelseresultat uppgår till -29,1 (-56,0) MSEK, en förbättring med 26,9 MSEK. BRIO:s resultatandel i ENG påverkar resultatet med 1,1 (0,0) MSEK. Det avyttrade BRIO Educationals rörelseresultat uppgick föregående år till 3,6 MSEK.

Halvår
Försäljningen har minskat med 148,8 MSEK, till 484,7 (633,5) MSEK. Valutaeffekter
påverkar försäljningsintäkterna med -13,9 (-17,3) MSEK, försäljningen av affärsområde BRIO Educational med -67,5 MSEK, avyttring respektive nedläggning av egna butiker med
-59,3 MSEK, medan övrig del av minskningen, 8,1 MSEK, är att hänföra till mindre volymer.

Rörelseresultatet uppgår till 165,6 (-105,9) MSEK. Resultatförbättringen om 271,5 MSEK beror till största del på reavinsten vid avyttringen av affärsområdet BRIO Educational, 226,7 MSEK före beräknad skatt. I de övriga rörelseintäkterna ingår därutöver bl a tjänster sålda till det av BRIO hälftenägda European Nursery Group, ENG, och till det avyttrade BRIO Educational. Resultatförbättringen har också åstadkommits genom kostnadsminskningar om 68,2 MSEK.

Affärsområdet BRIO Toys rörelseresultat uppgår till -66,2 (-113,4) MSEK, en förbättring med 47,2 MSEK. Resultatförbättringen har uppnåtts genom kostnadsminskningar som ett direkt resultat av de pågående åtgärdsprogrammen. BRIO:s resultatandel i ENG påverkar resultatet med 0,9 (0,0) MSEK. Det avyttrade BRIO Educationals rörelseresultat uppgick till 14,3 (22,2) MSEK.

Resultat före skatt uppgår till 158,8 (-117,6) MSEK. Årets resultat påverkas av valutaeffekter med 0,2 (7,3) MSEK. Finansiellt netto, -6,8 (-11,7) MSEK, har minskat som en följd av minskad nettoskuldsättning, lägre räntenivå och finansiella kursvinster om 1,2 MSEK. I resultatet ingår en positiv skatteeffekt om 12,4 (39,2) MSEK.


UTVECKLING PER AFFÄRSOMRÅDE
Affärsområde BRIO Toys
BRIO Toys ansvarar för koncernens produktutveckling, inköp, tillverkning och försäljning av BRIO-märkta leksaker samt inköp och försäljning av trend-, licens- och märkesleksaker. I BRIO Toys ingår dels egna försäljningsbolag i Norden, USA, Kanada, Storbritannien, Tyskland/Österrike, Frankrike/Belgien, Polen och Japan, dels försäljning till de marknader där BRIO ej representeras av egna säljbolag.

Fr o m den 2004-01-01 ingår i affärsområdet även det tidigare BRIO Retail som bedriver försäljning till butiker i ett franchisesamarbete i Norge, Sverige och Polen (140 norska butiker, 90 svenska, vilket inkluderar 40 butiker som integrerats fr o m den 1 juli 2004, samt 36 polska butiker). Konceptet kallas BRIO Partner. Det finns en genomarbetad marknadsprofil för leksaksbutikerna i BRIO Partner som gäller såväl butikernas exteriör och interiör som dess marknadsföring. Som ett led i åtgärdsprogrammet genomförs bl a nedläggning och avyttring av egna butiker. Hittills i år har fyra egenägda butiker avyttrats. Den 30 juni 2004 var 13 butiker i BRIO:s ägo att jämföra med 32 butiker vid samma tidpunkt föregående år.

Försäljningen i BRIO Toys har minskat med 81,0 MSEK till 392,6 (473,6) MSEK. Det minskade antalet butiker har påverkat försäljningen med -59,3 MSEK. Valutaeffekter påverkar försäljningsintäkterna med -13,2 MSEK. Försäljningen i Norden har utvecklats positivt och ökat med 17,5 MSEK eller 8,4 procent. I övriga Europa har försäljningen minskat med 20,5 procent, och i Nordamerika minskade försäljningen med 24,4 procent. Försäljningen i Japan har utvecklats positivt.

Orderingången har successivt förbättrats och uppgår till 584,5 (576,0) MSEK och orderstocken är 327,6 (308,0) MSEK. En betydande del av orderstockens ökning härrör från den nordamerikanska marknaden vars orderingång är i nivå med föregående år.

Den minskade försäljningen har kompenserats av minskade kostnader som är ett direkt resultat av de pågående åtgärdsprogrammen. Rörelsekostnaderna har reducerats med 25,4 procent, vilket motsvarar 78,3 MSEK. Av kostnadsminskningen beror 38,7 MSEK på det minskade antalet egna butiker.

Varulagret har minskat med 98,5 MSEK och uppgår nu till 265,5 (364,0) MSEK. Av minskningen svarar de avyttrade butikerna för 28,6 MSEK och valutaeffekter för 3,2 MSEK.

Affärsområde BRIO Educational
BRIO-koncernens försäljning och marknadsföring av produkter till förskolor och skolor har skett genom BRIO Educational, som konsoliderats t o m kvartal 1. Affärsområdet avyttrades per den 31 mars 2004.

Rörelseresultatet för halvåret har minskat med 7,9 MSEK jämfört med föregående år och uppgår till 14,3 (22,2) MSEK.


KONCERNEN
Redovisnings- och värderingsprinciper
Koncernens redovisnings- och värderingsprinciper följer Årsredovisningslagen och Redovisningsrådets rekommendationer som trätt i kraft per bokslutsdagen. BRIO tillämpar från den 1 januari 2004 den nya redovisningsprincipen RR 29 "Ersättningar till anställda", baserad på IAS 19 (se vidare not 5 vid Förändringar av eget kapital nedan).

Investeringar
Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick under första halvåret
till 6,0 (6,8) MSEK. De sammanlagda avskrivningarna var 17,2 (23,4) MSEK.

Finansiell ställning och likviditet
Balansomslutningen minskade jämfört med föregående år från 1 061,8 MSEK till
903,2 MSEK. Minskningen härrör från försäljningen av BRIO Educational och minskad kapitalbindning framförallt i varulagret.

Koncernens likvida medel uppgick den 30 juni 2004 till 163,1 (24,4) MSEK. Nettoskuldsättningen exklusive pensionsskulder var 128,7 (436,0) MSEK, en minskning med 307,3 MSEK, varav försäljningen av BRIO Lek & Lär AB utgör 255 MSEK och ändrade valutakurser 8,1 MSEK. BRIO:s finansiella ställning bedöms tryggad inför kommande högsäsong. Förhandlingar med banker angående BRIO:s långsiktiga finansiering pågår.

Soliditeten uppgick till 35,6 (25,1) procent och det egna kapitalet uppgick till 321,5 (266,3) MSEK.

Valutapåverkan
Förändringen av de genomsnittliga valutakurserna jämfört med motsvarande kvartal föregående år har inneburit att omsättningen påverkats med -0,9 (-13,1) MSEK. För första halvåret 2004 är motsvarande valutapåverkan -13,9 (-17,3) MSEK. Resultatet efter skatt har påverkats med 2,0 (2,6) MSEK avseende senaste kvartalet och med 0,2 (5,0) MSEK under sexmånadersperioden. Det för BRIO viktigaste valutorna är US Dollar, Euro och NOK. En försvagad US Dollar har en positivt påverkan på BRIO:s resultat, medan det motsatta gäller för Euro och NOK.

Personal
Den 30 juni 2004 var 590 (989) personer anställda inom BRIO-koncernen. I denna summa inkluderas 52 anställda vid AB Plasto Oy Ltd som avyttrats efter rapportperioden.

Likviditetsgarant
BRIO har utsett Remium Securities till likvidetsgarant för sin aktie som är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. Syftet är att främja likviditeten i aktien inom ramen för Stockholmsbörsens system med likviditetsgaranter. Åtagandet påbörjades den 13 juli 2004.

Extra bolagsstämma
Styrelsen har på begäran av Proventus Industrier AB, vars innehav motsvarar cirka 42 procent av rösterna i bolaget, beslutat att kalla till extra bolagsstämma den 25 augusti 2004 kl. 11.00 i Osby, varvid kommer att föreslås att Daniel Sachs, VD i Proventus AB, väljs som ny ledamot i styrelsen. Bengt Ivarsson har anmält att han utträder ur styrelsen.

Förslaget om nyval av Daniel Sachs har behandlats av bolagets nomineringskommitté och stöds av aktieägare representerande cirka 95 procent av rösterna i bolaget.


Kommande rapporteringstillfällen
Kvartalsrapport 3 26 oktober 2004
Bokslutskommuniké februari 2005


Osby den 27 juli 2004


Tomas Persson
VD och koncernchef
BRIO AB


Eventuella frågor besvaras av VD och koncernchef Tomas Persson, tel 0703 76 00 00

Granskningsrapport
Vi har översiktligt granskat denna halvårsrapport enligt den rekommendation som FAR utfärdat. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad jämfört med en revision.

Det har inte framkommit något som tyder på att halvårsrapporten inte uppfyller kraven enligt Börs- och Årsredovisningslagarna.

Osby den 27 juli 2004


Kerstin Mouchard Åke Stenmo
Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor
Ernst & Young AB Ernst & Young AB