BRIO AB

BRIO LANSERAR NY OFFENSIV STRATEGI - YTTERLIGARE KOSTNADSBESPARINGAR SKA FINANSIERA OFFENSIVEN

Pressmeddelande   •   Okt 10, 2005 09:22 CEST

BRIO offentliggör idag det nya handlingsprogrammet "BRIO 2008". Genom förstärkt produktutveckling och satsning på det egna varumärket ska BRIO bli långsiktigt lönsamt och framåtriktat. För att finansiera satsningarna och öka effektiviteten i bolaget genomförs initialt ytterligare kostnadsbesparingar. Med åtgärderna i "BRIO 2008" beräknas företaget spara ca 80 Mkr per år med full effekt från och med 2007.

Huvudpunkterna i "BRIO 2008"
- Offensiv produktutveckling ska göra BRIO konkurrenskraftigt
- Fortsatt effektivisering - 100 tjänster varslas varav 70 i Sverige,
inklusive avveckling av Killebergsfabriken
- Nytt kontor etableras i Malmö


Syftet med "BRIO 2008" är att säkerställa att BRIO blir långsiktigt lönsamt. I den nya offensiva strategin ligger fokus på att utveckla varumärket BRIO internationellt och att ta fram nya starka produkter och koncept som kan göra BRIO mer konkurrenskraftigt på världsmarknaden. BRIO ska omformas från ett produktionsdrivet till ett konsumentdrivet företag som är mer innovativt och lättrörligt.

- Vi har identifierat flera intressanta möjligheter för BRIO på marknaden och vill med "BRIO 2008" ta vara på dem för att skapa tillväxt. Det kräver initialt vissa effektiviseringar för att frigöra resurser men åtgärderna är nödvändiga för att stärka BRIO både på kort och lång sikt, säger BRIOs VD Thomas Bräutigam.

Med åtgärderna i "BRIO 2008" beräknas bolaget spara ca 80 miljoner kronor per år med full effekt från 2007. Besparingen ska frigöra resurser för utvecklingen men även ligga till grund för ökad lönsamhet i bolaget. Vidare är målsättningen att kapitalbindningen skall minska med 100 miljoner kronor fram till 2007 jämfört med 2004 års nivå och justerat för nuvarande koncernstruktur. Samtidigt medför "BRIO 2008" en engångskostnad som beräknas belasta det fjärde kvartalet 2005 med ca 30 miljoner kronor.

Produktutveckling och försäljning prioriteras
Huvudfokus i "BRIO 2008" ligger på att göra BRIO mer framåtriktat och konsumentnära för att öka försäljningen. Föräldrarna till barn från 0 till 5 år, som BRIO vänder sig till, är idag ofta dubbelarbetande och lever ett rörligt och ofta mycket socialt liv, såväl i Sverige som internationellt. De är medvetna konsumenter som söker produkter av hög kvalitet, säkerhet och pedagogik, samtidigt är produkternas form och uttryck helt avgörande. BRIOs erbjudande kommer att vara leksaker, barnvagnar, bilbarnstolar och barnmöbler för den internationella marknaden.

- BRIO är ett av Sveriges mest folkkära varumärken och förknippas av konsumenterna med kvalitet och pedagogik, det är ett förtroende som vi måste förvalta väl. BRIO ska bygga vidare på det och ligga steget före med nya produkter och koncept av hög kvalitet och design. Vår ambition är att BRIO blir det bästa både för barnen och föräldrarna, säger Claes von Hauswolff, vice VD och varumärkesansvarig för BRIO.

Fortsatt effektivisering - 100 tjänster varslas varav 70 i Sverige inklusive avveckling i Killebergsfabriken
På kort sikt innebär "BRIO 2008" nya effektiviseringar. 70 tjänster varslas i Sverige och ytterligare 30 tjänster berörs internationellt. Av de totalt 70 tjänsterna i Sverige är 32 tjänstemän och 38 kollektivanslutna vilket inberäknar tjänsterna vid fabriken i Killeberg. Fabriken sysselsätter 38 personer.

- Att stänga fabriken i Killeberg känns mycket tråkigt. Men för att BRIO ska bli effektivare och hantera de konkurrensvillkor som gäller idag på leksaksmarknaden, så är det nödvändigt med en annan produktionsstrategi. Vi kommer att stötta våra medarbetare som får lämna BRIO. Samtidigt ska vi skapa en organisation som kan utgöra en stabil och trygg grund för de medarbetare som är kvar, säger Thomas Bräutigam.

Nytt kontor etableras i Malmö
Som en del i den offensiva strategin öppnar BRIO ett nytt kontor i Malmö. Avsikten är att flytta ledningsfunktionerna inom produktutveckling, försäljning, administration och marknad samt företagsledningen till Malmö. Kontoret beräknas vara i gång under tredje kvartalet 2006. BRIOs säte kommer fortsatt att ligga i Osby där merparten av de anställda kommer att vara lokaliserade liksom leksaksmuséet Lekoseum som manifesterar BRIOs historia. Det nyöppnade kontoret är en strategiskt viktig pusselbit för att göra BRIO mer internationellt och konsumentinriktat.

- Vår historia och våra rötter är viktiga för vår framtid och nu förenar vi det bästa av två världar. Våra medarbetare i Osby är oslagbara när det gäller teknik, produktionskunnande, konstruktion och kvalitetsfrågor. Även om produktionen är utomlands är kunskapen om produktion, konstruktion och kvalitet fortfarande våra kärnkompetenser och en nyckel till hög kvalitet. Samtidigt behöver vi kunna locka fler medarbetare inom produktutveckling, försäljning och marknadsföring och i Malmö finns en bredare rekryteringsbas. I Malmö kommer vi dessutom närmare den internationella marknaden både vad gäller kunder och konsumenter. Med både Kastrup och Sturup nära hinner vi med fler affärsbesök utan att vi förlorar närheten till Osby, säger Thomas Bräutigam.För mer information kontakta:
Thomas Bräutigam, VD, 0733-777 979Leksaksföretaget BRIO grundades år 1884. I dag är BRIO ett av Sveriges starkaste varumärken och en internationell koncern med omkring 660 anställda. Bolaget har dotterbolag i tolv länder och försäljning till ytterligare ett 50-tal länder. Vid sidan av utveckling och försäljning av leksaker under varumärket BRIO bedriver bolaget en omfattande grossistverksamhet under namnet Scanditoy. BRIO är ensam ägare i European Nursery Group (ENG) som är det ledande barnvagns- och barntillbehörsföretaget i Norden med en omsättning på 300 Mkr och omkring 150 anställda. BRIOs huvudkontor finns i Osby. BRIO:s B-aktie är noterad på Stockholmsbörsens O-lista sedan 1985.

BRIO är världens ledande träleksaksföretag. Företaget grundades 1884. Idag har BRIO dotterbolag i 12 länder utanför Sverige. BRIO-leksaker säljs i drygt 40 länder världen över i mer än 16 000 butiker. BRIO-leksaker präglas av stora pedagogiska värden, som vid lek bidrar till barnets utveckling, samt hög kvalitet.