BRIS - Barnens Rätt i Samhället

BRIS-rapport Vuxenstöd 2012 tema psykisk ohälsa - Föräldrar saknar stöd när livet krisar

Pressmeddelande   •   Maj 24, 2012 09:00 CEST

Under år 2011 hade BRIS Vuxentelefon- om barn 2 600 stödjande samtal med vuxna med frågor om barn.

Det vanligaste kontaktområdet var myndighetskontakter, och det är också det område som ökade mest under år 2011. Under året berörde 990 samtal i BRIS Vuxentelefon – om barn Myndighetskontakter, vilket utgör 38,1 procent av alla samtal under året.

När vuxna kontaktar BRIS om Myndighetskontakter handlar det ofta om att de vuxna har sökt stöd hos olika myndigheter och instanser för att få hjälp för sitt barn, eller hela familjen, men inte lyckats.

Det näst vanligaste samtalsområdet under år 2011 var Skilda föräldrar. 980 av samtalen berörde skilsmässor, vilket utgör 37,7 procent av alla samtal under förra året.

Vid djupläsning av samtalsbeskrivningar inom de olika områdena framkommer det att vid en tillfällig kris, som en skilsmässa, upplever många föräldrar att både de, och barnen behöver stöd av samhället, men lyckas inte.

Många vågar inte kontakta socialtjänsten, trots att de upplever att barnen mår mycket dåligt, eftersom de oroar sig för vilka konsekvenser en kontakt med socialtjänsten kan få. Andra har kontaktat socialtjänsten, men upplever att de inte blir tagna på allvar, eller att det inte finns någon hjälp att tillgå.

Ofta upplever föräldrar som kontaktar BRIS om myndighetsproblem och skilsmässor att de har svårt att orka med att vara att vara förälder och att de behöver hjälp för att kunna ge barnen det stöd de behöver. Många är oroliga över sina barns, och sin egen, psykiska hälsa.

– Vi vet att vuxna och barn upplever kriser på olika vis och ett barn kan leva med konsekvenserna av en kris i flera år, vilket utsätter barnet för en risk att utveckla psykisk ohälsa. Föräldrar och barn måste därför få hjälp och stöd i tid, innan konsekvenserna blir allvarliga, säger Kattis Ahlström, generalsekreterare BRIS.

­Många av föräldrarna efterfrågar stöd som är tillgängligt och okomplicerat, för både dem och för barnen.

­­– Här ser vi att landsting och kommuner skulle behöva samverka och gemensamt erbjuda ett slags ”mellanstöd”, liknande barnavårdscentraler. Handläggningstider måste också kortas ned och berörda myndigheter måste också bli bättre på att ge information, fortsätter Kattis Ahlström.

Även BRIS kontakter med vuxna på BRIS sajt för vuxna www.Barnperspektivet.se präglas av oro kring kontakter med myndigheter både när barn mår dåligt, men även vid konflikter som rör vårdnadstvister och umgängesfrågor.

När bup vägrar hjälpa, vart vänder man sig då?
exempel – ur Forum på www.Barnperspektivet.se


Fakta BRIS Vuxentelefon – om barn

Under år 2011 hade BRIS Vuxentelefon – om barn 2 600 stödjande samtal med vuxna, vilken är en liten ökning från år 2010.

Mammor står för de flesta samtalen, 48,8 procent var med en mamma.
Pappor var näst vanligast kontaktare, de stod för 15,2 procent av samtalen, tätt följt av far- och morföräldrar (12,6 procent).

Det var i princip lika vanligt att samtalen handlade om flickor som om pojkar.
49 procent handlade om flickor, 48 procent av pojkar och i tre procent av samtalen framkom inte kön på barnet.

De fem vanligaste kontaktområdena var:

Myndighetskontakter, Skilda föräldrar, Familjekonflikter, Boende och Problem i föräldrarollen.

För samtal om barn upp till 6 år var de fem vanligaste kontaktområdena:

Myndighetskontakter, Rädsla/oro, Vanvård/omsorgssvikt, Juridiska frågor, Vuxnas fysiska/psykiska hälsa.

De fem kontaktområden som ökat mest, oavsett ålder på barnet samtalet handlat om var:

Myndighetskontakter, Skilda föräldrar, Boende, Familjekonflikter och Vuxnas fysiska/psykiska hälsa.

Barnens Rätt I Samhället (BRIS) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell medlemsorganisation som bistår barn som far illa. FNs konvention om Barnets rättigheter är ett viktigt riktmärke i det arbetet. BRIS verksamhet finansieras via gåvor, medlemsavgifter och företagssponsring. Idag har BRIS nästan 600 ideella som arbetar i stödverksamheten.  Mer information om BRIS finns på www.bris.se