Svensk Energi

”Brist på respekt”: Energibranschen i Sverige gör gemensam sak till EU

Pressmeddelande   •   Maj 19, 2004 14:46 CEST

Den samlade svenska energibranschen – Svensk Energi, Svensk Fjärrvärme och Svenska Gasföreningen – begär i en skrivelse till EU-kommissionen att den särbehandling, som drabbar energisektorn vid tilldelningen av utsläppsrätter, rättas till. Den svenska regeringens behandling av energisektorn strider mot EU-kommissionens riktlinjer på flera punkter, anser branschen.
Vid kommande årsskifte inleds handeln med utsläppsrätter inom hela EU. Inför detta har respektive regering offentliggjort tilldelningen av utsläppsrätter i en s k allokeringsplan. Energibranschen är kritisk mot den svenska allokeringsplanen, där energisektorn drabbas på ett olämpligt sätt vilket kan leda till allvarliga konsekvenser. Bland annat är risken stor att utvecklingen av kraftvärme avstannar helt. Kraftvärmen som så sent som i december 2003 av en enig riksdag ansetts vara en viktig sektor för att förse Sverige och Norden med ny elkraft.

De tre energiföreningarna påpekar att det svenska agerandet strider mot EUs krav på lika behandling av industrin. Energisektorn drabbas av en reduktion på över 20 procent medan övrig industri får full tilldelning av utsläppsrätter. Orimligheten blir än tydligare för Göteborg Energis storsatsning på ett nytt naturgaseldat gaskombikraftverk, Ryaverket, som är baserat på bästa möjliga teknik.

-- I Sverige blir tilldelningen endast 60 procent för året 2007, det första år som Ryaverket planerar att gå för fullt. Om Ryaverket hade placerats i Danmark hade tilldelningen blivit 91 procent, i Finland 100 procent och i Tyskland 124 procent under den första handelsperioden.

Den negativa särbehandlingen förstärks ytterligare av den pågående Flexmex2-delegationens förslag att helt ta bort koldioxidskatten för övrig industri, utan motsvarande åtgärd inom energisektorn. Detta förslag läggs bara några månader efter det att de skattemässiga villkoren för kraftvärme äntligen likställts med villkoren för industriellt mottryck, efter många års snedvriden konkurrenssituation.

I korthet strider också den svenska allokeringsplanen mot EUs riktlinjer i följande avseenden:
- Möjligheterna till minskade koldioxidutsläpp inom energisektorn i Sverige behandlas över huvud taget inte. Därtill saknas en analys bakom särbehandlingen av energisektorn.
- Kraftvärme missgynnas trots att EU uttalat stöd till kraftvärme i kraftvärmedirektivet.
- Att industriägd el- och värmeproduktion får hela sitt behov av utsläppsrätter tillgodosett, medan energisektorns motsvarande anläggningar får sitt behov reducerat med över 20 procent, är diskriminerande och strider mot EUs statsstödsregler.
- Kravet på lika behandling av olika aktörer är inte heller uppfyllt.

De tre energiföreningarna anser att den nationella fördelningsplanen får konsekvenser för Sveriges energisystem i framtiden och att detta på sikt påverkar Sveriges tillväxt:

-- Den totala mängden koldioxid som släpps ut i Europa påverkas inte av hur den svenska kvoten fördelas. Detta kommer däremot att påverka den framtida utvecklingen av energisystemet i Sverige. För att handelssystemet skall underlätta en utveckling mot ett långsiktigt hållbart svenskt energisystem är det viktigt att det ges incitament att investera i ny teknik och nya effektiva anläggningar.


Det fullständiga dokumentet finns att tillgå på respektive förenings hemsida; www.svenskenergi.se, www.fjarrvarme.org, www.gasforeningen.se.

Ytterligare information:
Svensk Energi; Bo Källstrand, 0708-39 72 09, Per-Olof Granström, 070-519 00 11.
Svensk Fjärrvärme; Ola Alterå, 0733-97 33 88, Erik Larsson, 0734-25 25 56.
Svenska Gasföreningen; Anders Mathiasson, 0702-963 265, Karl Bjurling, 0708-678 680.