IL Recycling

Bristande återvinning av plast bland Stockholmsföretagen

Pressmeddelande   •   Maj 13, 2014 09:20 CEST

Stockholmsföretagen är bra på att återvinna farligt avfall. Men när det gäller plast är det sämre - bara drygt vartannat företag återvinner den. Samtidigt tror vart tredje företag att de kommer öka återvinningen av just plast framöver. Det visar en rapport från IL Recycling.

Undersökningen visar att mer än fyra av fem företag återvinner elektronik, skrot, kontorspapper och farligt avfall. Samtidigt är det bara 66 procent som återvinner glas och 52 procent som återvinner hårdplast.

- Stora naturresurser från plast, som skulle kunna återvinnas till nya produkter går förlorade varje år. Istället bränns det mesta och energin utnyttjas. Men, det finns stora miljövinster med att återvinna mer plast, men systemen för återvinning är en begränsning idag, säger Henrik Modéer, operativ chef för affärsområdet Miljötjänster & återvinning, IL Recycling.

Den främsta förklaringen (i undersökningen) till att vissa material inte återvinns, eller återvinns i begränsad mängd hos företagen är att det saknas bra återvinningslösningar eller att mängderna anses vara för små för att det ska vara värt det. Undersökningen visar samtidigt positiva siffror på att om det fanns bättre källsorteringssystem på arbetsplatserna så skulle det återvinnas mer.

- Det måste finnas bra återvinningslösningar implementerade hos företagen för att göra det enkelt att återvinna. Dessutom måste det finnas effektiva återvinningsanläggningar som sorterar ut plasten för materialåtervinning istället för att den går direkt till förbränning, säger Henrik Modéer, operativ chef för affärsområdet Miljötjänster & återvinning, IL Recycling.

Sammantaget tror vart tredje företag att de i framtiden kommer att återvinna mera - dels för att mängden restmaterial ökar och dels för att man vill bli bättre på återvinning. Det material som sticker ut i undersökningen, och som företagen vill bli bättre på att återvinna är plast.

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes via telefon av Reagera på uppdrag av IL Recycling. Den baseras på 200 svar från miljö- och hållbarhetsansvariga på svenska företag i norra Stockholm. Undersökningen genomfördes mellan den 16-30 april 2014.

För mer information kontakta:
Henrik Modéer, Operativ chef, Miljötjänster & återvinning i Sverige, IL Recycling 0706 27 34 00 henrik.modeer@ilrecycling.com

IL Recycling är en helhetsleverantör av återvinningstjänster. Vi tar hand om allt som blir över och skapar värde genom att återvinna så långt det är möjligt. Slutprodukten är värdefull råvara som vi levererar till industrin.

Vår utgångspunkt är att det alltid finns mer att hämta: mer miljövinster för samhället, mer återvunnet material som råvara, och mer värde för våra kunder genom ständigt förbättrade lösningar för effektiv återvinning.

Koncernen, som har 700 anställda med rikstäckande verksamhet i Sverige och Polen, ägs av Fiskeby Board, SCA, Smurfit Kappa och Stora Enso.