Myndigheten för yrkeshögskolan

Brister i designutbildning i Borås

Pressmeddelande   •   Maj 29, 2014 08:05 CEST

Myndigheten för yrkeshögskolan riktar allvarlig kritik mot den kompletterande utbildningen Designutbildning Mode/Sport/Sko i Borås. Myndigheten konstaterar stora brister i genomförandet av utbildningen av huvudmannen Nordic School of Design AB.

Tidigare i år genomförde Myndigheten för yrkeshögskolan tillsyn av utbildningen Designutbildning Mode/Sport/Sko med Nordic School of Design AB som ansvarig huvudman. En rad brister framkom som sammantaget innebär att myndigheten riktar allvarlig kritik mot Nordic School of Design AB:

• I snitt ges endast 13 timmar lärar- eller handledarledd undervisning i veckan, istället för utlovade 28 timmar i veckan
• Nordic School of Design AB har brustit vid inrapportering av elever för beräkning av statsbidraget
• Det har inte funnits någon ledningsgrupp för utbildningen, där även elevrepresentant ska ingå

– Det råder stora brister i ordning och reda i utbildningen. Detta är mycket allvarligt i en utbildning som både tar emot medel från staten och eleverna. Eleverna får inte den undervisning eller det inflytande som de har rätt till, säger utredare Dan Andersson.

För mer information kontakta Kristina Granqvist, pressansvarig 070 953 33 73, kristina.granqvist@myh.se

Fakta om tillsynen
Tillsynen har genomförts med hjälp av underlag från myndighetens databaser, begärt material från huvudmannen, en webbaserad elevenkät, ett tillsynsbesök på utbildningen, telefonintervjuer med elever samt genomgång av utbildningens webbplattform. Nordic School of Design AB har även lämnat synpunkter.

Fakta om kompletterande utbildningar
Kompletterande utbildningar är fristående utbildningar som staten stöder på olika sätt. Utbildningarna finns främst inom konst, kultur och hantverk, men även inom bland annat media, flyg, djurvård, hälsa och friskvård. Utbildningarna finns på både gymnasial och eftergymnasial nivå. Majoriteten av utbildningarna är avgiftsbelagda och en del berättigar till studiestöd. Myndigheten för yrkeshögskolan är ansvarig myndighet för frågor som rör kompletterande utbildningar. Vi beslutar om statsbidrag och studiestöd för utbildningarna, samt utvärderar och gör tillsyn på dem. Mer information hittar du här: https://www.myh.se/Verksamhetsomraden/Kompletterande-utbildningar/

Myndigheten för yrkeshögskolan bidrar till att försörja arbetslivet med rätt kompetens i rätt tid.

Vårt huvuduppdrag är att ansvara för frågor som rör yrkeshögskolan i Sverige och verka för att utbildningarna tillgodoser arbetslivets behov av kompetens.

Vi analyserar arbetsmarknadens behov av utbildningar inom yrkeshögskolan, beslutar vilka utbildningar som ska ingå i yrkeshögskolan och beviljar statsbidrag till utbildningsanordnarna. Vi kontrollerar och granskar även utbildningarnas kvalitet och resultat.

Utöver detta ansvarar vi för frågor som rör för två utbildningsformer som ligger utanför yrkeshögskolan - kompletterande utbildningar och tolkutbildningar inom folkbildningen. Myndigheten utövar tillsyn på de utbildningsformer och utbildningar som ligger inom vårt ansvarsområde, och hanterar synpunkter och klagomål på utbildningar.

Vi är också ansvariga för att samordna en nationell struktur för validering av utbildning och yrkeskompetens, och är nationell samlingspunkt för EQF (European Qualifications Framework) som ska göra det lättare att jämföra utbildnings- och yrkeskvalifikationer inom EU.