Krisberedskapsmyndigheten

Brister i kommunernas tekniska förmåga i Västerbotten att kunna klara kriser

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2008 08:56 CEST

Krisberedskapsmyndigheten (KBM) har genomfört en omfattande enkätundersökning till landets kommuner om vilka reservanordningar och andra tekniska resurser som finns för att kommunerna ska ha en god robusthet och kunna upprätthålla den tekniska försörjningen vid kriser.

288 av landets 290 kommuner har svarat på enkäten och sammanställningen visar att det finns avsevärda brister i robustheten i den kommunaltekniska försörjningen.

I många kommuner finns stora brister vad gäller tillgång till reservel. Bristen gäller alla försörjningsområden, men är särskilt allvarligt när det gäller kommunernas äldreboenden. Där det finns tillgång till reservkraftaggregat är det ofta brister i underhåll, skötsel och planering av bränsleförsörjning. Inom VA-området saknas i många kommuner tillgång till alternativ reservvattenförsörjning när det blir avbrott i den ordinarie vattenförsörjningen.

Under hösten 2008 kommer resultatet av enkätundersökningen att redovisas för representanter för landets alla kommuner i respektive län.

Redovisning av teknisk robusthet i Västerbotten

I Västerbotten bedöms förmågan för såväl VA-försörjning, elförsörjning och prioriterade fastigheter som för reservkraft och värmeförsörjning vara bristfällig i jämförelse med övriga län i landet.

Av länets kommuner redovisar Umeå, Vännäs, Sorsele och Lycksele de bästa resultaten. Sämst robusthet redovisar Skellefteå, Robertsfors, Norsjö, Storuman och Lycksele.

 Fakta kommunalteknisk försörjning:

Under åren 1989 till 2006 lämnade staten via Överstyrelsen för civil beredskap (ÖCB) och därefter via KBM bidrag till kommunerna för investeringar i reservanordningar för kommunalteknisk försörjning.

Under de 18 år som denna bidragsverksamhet bedrivits har 240 av landets kommuner beviljats bidrag på sammanlagt 416 miljoner kronor för investeringar i till exempel reservel och reservvattenförsörjning.

Från och med 2007 ska kommunerna själva finansiera och bekosta nödvändiga investeringar i kommunalteknisk försörjning.

Fakta Krisberedskapsmyndigheten (KBM)

Krisberedskapsmyndigheten (KBM) samordnar arbetet med att utveckla krisberedskapen i det svenska samhället. Tillsammans med kommuner, landsting, myndigheter, näringsliv och organisationer minskar vi samhällets sårbarhet och förbättrar förmågan att hantera kriser. Myndigheten, som bildades 2002, sorterar under Försvarsdepartementet och har cirka 250 anställda i Stockholm och Sollefteå.

För mer information

Margareta Byström Tekniska enheten, KBM Sollefteå
08-593 714 32, 073-026 14 32

Lars-Olof Södergren Tekniska enheten, KBM
Tfn 070-545 62 29

Erik Löfgren Pressansvarig KBM
08-593 714 42, 073-026 14 42