Woxzia Myndighetslots

Brister i myndigheters samarbete

Pressmeddelande   •   Maj 03, 2014 01:08 CEST

Sociala frågor - Samarbete krävs mellan myndigheterna 

Det finns stora brister i samarbete mellan de myndigheter som hanterar sociala frågor. En åttaårig flicka har mist livet till följd av att polisen och socialtjänsten gjorde olika bedömning och hade egna  rutiner i samma ärende. Det är två olika myndigheter med olika uppdrag som bedömer samma ärende på två olika sätt. Ingen har egentligen gjort fel, man har följt sin egen myndighets uppdrag utan att ta hänsyn till annan myndighets uppdrag. Det är så myndigheternas uppdrag fungerar. 

Vems var felet då båda myndigheterna utgick från att det var den andra myndigheten som hade tagit vid och hade då det yttersta ansvaret. Enligt myndigheterna själva fanns det brister i det lagstadgade ansvar som varje enskild handläggare på en myndighet har. Att ansvara för att varje ärende utreds på det sätt som ärendet kräver. Det innebär även att ansvara för att ett ärende lämnas över och hamnar rätt direkt, hos rätt handläggare i nästa instans som ska agera utan dröjsmål. Det hände inte mellan polisen och socialhandläggarna i detta ärende. Denna gång kostade det en en åtta årig flicka livet.


Myndigheternas uppdrag

I Sverige finns det ca 370 skilda myndigheter som tar olika beslut som påverkar enskilda i vardagen. Enligt lagen så omfattar inte rättshjälp eller rättsskydd ärenden som prövas av en förvaltningsmyndighet eller förvaltningsdomstol. Myndighetens handläggare är den som enligt lagen har en skyldighet att utreda varje ärende på det sätt som ärendet kräver. Handläggare på de olika myndigheterna bedömer samma ärende olika beroende på vilket uppdrag den har.

Det saknas en helhetssyn i hur myndigheterna ska hantera samma fråga utefter sitt egna uppdrag i en bedömning. Varje myndighet är sin egen med sitt eget uppdrag där myndighetens handläggare är den som är ytterst ansvarig för att de olika arbetsuppgifterna genomförs i vardagen. Det är ett stort ansvar med arbetsuppgifter som spänner över en stor bredd. Det kan vara att ge en enskild den juridiska rådgivning som behövs i ett ärende. Det kan vara att ha en uppsökande roll och agera om något barn eller någon som har ett psykiskt funktionshinder inte har den ekonomiska trygghet eller  omsorg de behöver.


Gemensamma rutiner mellan stolarna

Det krävs rutiner för att ha gemensamma rutiner så att arbetet flyter på även mellan stolarna.I detta fall handlar det om ett ärende mellan socialtjänsten och polisen. Om huruvida en insats skulle göras eller inte. Frågan för polisen var om ett brott tros ha begåtts och för socialtjänsten om det var risk för att barnet for illa. Och om vem som bär ansvar för ett ärende i viket skede. Två myndigheter, två uppdrag. Det finns inte någonting som hindrar att man upprättar gemensamma rutiner om hur man hanterar situationer om våld i nära relation. Rutiner som gör att det flyter på även mellan stolarna.

Det finns lagar som bestämmer vad myndigheter får göra och agera på i ärenden gentemot andra myndigheter. Men oavsett hur lagen ser ut så finns det inte något som hindrar de skilda myndigheterna att samarbeta kring vissa frågor. Frågor som rör överenskommelser om gemensamma rutiner i ärenden där flera myndigheter tar olika beslut i en beslutskedja.

Det finns goda exempel där olika myndigheter hanterar samma situation. Nöd-utryckning, där har det utvecklats gemensamma rutiner för ambulans, polis och brandkår och andra aktörer som assisterar i hela den kedja som uppstår vid ex. en olycka. Där har man kommit långt i detta arbete. De är många skilda enheter som ska hantera samma situation där varje aktör är en del av en länk i en lång kedja. Alla ska hantera en och samma situation där de har olika grund för varje aktörs bedömning av en och samma situation. Där finns det ett gemensamt mål, att rädda liv. Alla vet vad man ska göra när och vad man kan förvänta sig. Det finns en helhetssyn i hur de olika aktörerna ska hantera samma situation utefter sitt egna uppdrag i en bedömning.

- Rättssäkerheten äventyras om inte alla kan få sitt ärende rätt bedömt. Det är många aktörer som arbetar med våld i nära relationer. Det krävs rutiner för att ha gemensamma rutiner så att arbetet flyter på även mellan stolarna. Därför finns vi som en frivillig organisation, säger Myndighetslots i en kommentar. 


____________________________________________________________________________________

Information 

Din Myndighetslots är navet

Vad kan man göra om myndigheterna inte samarbetar och varken rättshjälp eller rättsskydd omfattar ärenden som prövas av myndigheterna. Myndighetsärenden fungerar som en kedja där varje ärende är beroende av nästa. Det är avgörande för den enskilda att varje ärende hanteras korrekt från början så att det kan bli rätt direkt i hela beslutskedjan. För att det ska kunna vara möjligt krävs det specialistkunskap i hur olika myndigheters verksamhet och ärenden fungerar, var för sig, mellan varandra och i förhållande till varandra.

Myndighetslots är den enda samhällsservice som har en övergripande bild med flera funktioner i hela beslutskedjan genom förvaltningens olika instanser.

  • Myndighetslots är en väg in till myndigheternas system på 
    motsvarande sätt som 112 är en väg in till nödsamtal. 
  • Myndighetslots är navet och den brygga som finns mellan enskilda och handläggarna på myndigheterna för att avlasta, säkerställa och följa ärendes väg genom myndigheternas system.
  • Myndighetslots rättsstöd omfattar ärenden som prövas av förvaltningsmyndigheter och förvaltningsdomstolar vilket motsvarar villkor för rättshjälp och rättsskydd.  
____________________________________________________________________________________


För mer information:
Press-ansvarig : 08- 580 80 110
(Vardagar 9.00-17.00)

Om ärendet
TV4-Nyheterna

Woxzia Myndighetslots - Kompetenscenter för medborgarservice.

Myndighetslots.se - Rätt direkt

Myndighetslots samordnar och koordinerar myndighetsärenden, säkerställer ärendens väg och hantering genom myndigheternas olika system. 

Woxzia Myndighetslots är ett kompetenscenter specialiserat på offentlig rätt, myndigheternas verksamhet, regelverk och administration. Hit kan enskilda, privatpersoner och företag vända sig för att få hjälp i myndighetskontakter och med myndighetsärenden. Man kan få kontakt med en egen Myndighetslots och få svar på frågor om myndigheter, myndighetsregler och vad enskildas rättigheter och skyldigheter gentemot olika myndigheter innebär.  Myndighetslots ger vägledning i egna ärenden som att ansöka om olika myndighetsbeslut. Istället för att rodda runt med en massa myndighetskontakter, har man en Myndighetslots som kontaktperson. En väg in - Rätt direkt redan från början. 

Woxzia Myndighetslots är en myndighetsliknande verksamhet ett sk. NGO företag som inte är vinst-drivande. Eventuellt överskott går tillbaka i verksamheten för hjälpinsatser.